ŁAD KORPORACYJNY

Ład korporacyjny:

Zarząd Spółki:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Związany ze środowiskiem naukowym, pracował między innymi w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie zajmował się zarządzaniem projektami rozwojowymi, a później badawczymi.

Od kilku lat doradza wielu podmiotom publicznym i prywatnym w kwestiach komercjalizacji. Jest autorem wielu publikacji o tematyce zarządzania. Kierował zespołami projektowymi oraz tworzył wnioski o dofinansowanie z funduszy UE, współpracuje m.in. z: Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską, COBRO, IMP PAN.

Pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółkach VOOLT sp. z o.o. oraz „Chata” sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza:

Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej*

Studia na kierunku telekomunikacji w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle oraz podyplomowe studia MBA w specjalności zarządzania. Do 1996 roku pracował w Administracji Państwowej w pionie telekomunikacji i informatyki. Następnie związał się z branżą telekomunikacyjną, w której jako manager brał udział między innymi w realizacji budowy sieci teleinformatycznej Lotniska Okęcie oraz projektów światłowodowych związanych z międzynarodową transmisją danych i stworzeniem kolokacji sieci teleinformatycznej na terenie Polski, Ukrainy, Czech i Niemiec. Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej firm notowanych na alternatywnym rynku GPW: Biura Finansowania Inwestycji S.A, Novainvest S.A., Optonet S.A., Open–Net S.A.

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński – Członek Rady Nadzorczej

Dorobek naukowy Profesora Eugeniusza Świtońskiego dotyczy mechaniki teoretycznej i stosowanej, budowy i eksploatacji maszyn, mechatroniki, inżynierii biomedycznej oraz zaawansowanych technologii bezpieczeństwa i obronności. Obejmuje 14 monografii i ponad 300 publikacji oraz 8 patentów. Profesor Eugeniusz Świtoński od dawna współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, między innymi w: Aachen, Brnie, Lizbonie, Ostrawie, Pilźnie, Moskwie, Kijowie i Wilnie. Jest znany i szanowany w polskich oraz międzynarodowych gremiach mechaników. Był powoływany do wielu komitetów i pełni w nich wiele odpowiedzialnych funkcji. Jest członkiem wielu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za granicą. Był członkiem Komitetu Badań Naukowych i Rady Nauki Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Nauk Technicznych ZR-5. W Radzie Nauki pełnił również funkcję członka Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Prof. Eugeniusz Świtoński był inicjatorem powstania i pierwszym Dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności w Politechnice Śląskiej.

Aktualnie jest członkiem Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności oraz członkiem zespołu roboczego, powołanego przez Marszałka Województwa Śląskiego, j ds. współpracy naukowej pomiędzy Województwem Śląskim i Lubelskim.

W uznaniu wyjątkowych osiągnięć naukowych i organizacyjnych Profesor Eugeniusz Świtoński uzyskał najwyższą godność akademicką Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Lubelskiej.

dr hab. inż. Andrzej Klewski – Członek Rady Nadzorczej

Naukowiec a zarazem praktyk biznesu. Swoja karierę naukowa skutecznie łączył z praca w kilku znaczących przedsiębiorstwach w tym: PKN ORLEN, NAFTOPORT, TELEPERN i innych. Autor lub współautor wielu projektów naukowych opartych o integracje systemów informatycznych w obszarze geodezji i kartografii. Orędownik nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, wykorzystujący swoja wiedze w tym kierunku. Z projektów i ekspertyz prof. Klewskiego korzystają na co dzień np.: PKN ORLEN, Wydział Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Warszawa – Centrum, PEKOR (grupa PZU) i wiele innych. Kontakty jakie nawiązał przez szereg lat procentują w działalności Novavis S.A., gdzie pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej i wspiera Zarząd w decyzjach w obszarze energii z paliw płynnych.

Roman Żelazny – Członek Rady Nadzorczej

Pan Roman Żelazny (ur. 1953) jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (1978) i pełni obecnie funkcję menedżera projektu i pełnomocnika Prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. utworzenia Ośrodka Zaawansowanych Studiów Politycznych, Dialogu i Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Nowoczesnych Technologii w Energetyce w Dąbrowie k. Opola.

W latach 2003 – 2014 był współorganizatorem, wykonawcą, tłumaczem, opiekunem merytorycznym projektów w ramach programów agend rządowych oraz instytucji pozarządowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Lokalnego w Lublinie, Urzędów Marszałkowskich w Lublinie i Gdańsku, Fundacji „Nasza Nadzieja” i innych, realizowanych w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luxemburgu – w zakresie kultury i zabytków, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, recyklingu, zapobiegania i zwalczania powodzi, odnawialnych źródeł energii, technologii produkcji żywności, rekultywacji i odzyskiwania terenów zdegradowanych przez przemysł, kultury.

Od roku 2005 do dnia dzisiejszego jest Prezesem Fundacji “Zacny Uczynek” działającej na rzecz demokracji, wolności, dobroczynności, humanizmu oraz państwa prawa. Podstawowe cele Fundacji: charytatywny, edukacyjny, promocyjny; stypendia, konferencje popularnonaukowe, wolontariat. Współpraca partnerska, stypendialna bądź sponsorska między innymi z: Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, UMCS, Uniwersytet Opolski, Muzeum Łazienki Królewskie, PGNiG, Polski Cukier S.A., PGE Dystrybucja S.A., Kartonex Sp z o.o. i inne.

W latach 2003 – 2013 pełnił funkcję Prezesa ECHO ENTERPRISE Sp. z o.o. (działalność prasowa, publicystyczna i wydawnicza), a wcześniej, w latach 1983 – 1997 pracował w redakcji „Pogląd” (w Berlinie), był korespondentem niemieckim „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku oraz pracował w rozgłośni Polskiego Radia „Wolna Europa” Monachium – Warszawa.

Leszek Jerzy Puścian – Członek Rady Nadzorczej

Pan Leszek Jerzy Puścian (ur. 1941) jest absolwentem kierunków inżynierii wojskowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz Akademii Sztabu Generalnego, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w zakresie ochrony informacji biznesowej między innymi w spółkach skarbu państwa.

W latach od 1997 do 2009 roku Pan Leszek Puścian piastował stanowiska zarządcze w Centrali Polskich Kolei Państwowych S.A. Pracował jako pełnomocnik zarządu do spraw ochrony informacji prawnie chronionych wewnątrz całej Grupy PKP, a w latach 2009 – 2010 w spółce PKP Cargo S.A. wchodzącej w skład Grupy PKP. Odpowiadał za opracowanie pełnej dokumentacji oraz procedur ochrony informacji biznesowych i ochrony danych osobowych, a w ramach potrzeb również informacji niejawnych. W zakres chronionych danych biznesowych wchodziły między innymi katalogi informacji kadrowych, organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych wewnątrz grupy kapitałowej.

W latach od 1989 do 1997 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw rekonwersji kadr. Zdobył doświadczenie zarządczo-administracyjne w strukturze jednostek kolejowo-drogowych w zakresie technologicznym budowy dróg i mostów.

 

* Pan Marek Stachura pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach CAC PV sp. z o.o. i SPV ENERGIA sp. z o.o. oraz funkcję Dyrektora Zarządzającego w spółce Marshall Nordic Limited.