ESPI 32/2020: Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka stowarzyszona z Novavis S.A.

Temat:

Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka stowarzyszona z Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 października 2020 roku Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka stowarzyszona Grupy Kapitałowej Novavis) poinformowała Emitenta o złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects (InnovFund-LSC-2020-Two-Stage), w projekcie „Me Grid – a system of active and intelligent e-prosumer green energy production and storage network”.

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez konsorcjum, w którego skład wchodzą spółki Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Lider Konsorcjum), Storion Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum) oraz PoPi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum).

 

Wartość wnioskowanego projektu została określona przez konsorcjantów na kwotę 56 035 344,80 EUR (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery Euro i 80/100), zaś wartość wnioskowanego wsparcia to 32 500 500 EUR (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy pięćset Euro).

 

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie ich efektywności poprzez stworzenie inteligentnej sieci z własnym systemem magazynowania energii, która połączy wielu prosumentów za pośrednictwem inteligentnego przyłącza energetycznego obejmującego falowniki oraz innowacyjne liczniki energii (chronione patentem), które umożliwiają zarówno kontrolę, jak i pomiar przesyłu energii zarówno na potrzeby prosumenta, jak i energii elektrycznej wyprodukowanej przez niego do sieci. Ponadto zbudowanie inteligentnej platformy informatycznej pozwoli na pełną koordynacje funkcji i stworzenie systemu zarządzania siecią smart grid oraz magazynami energii. W oparciu o elektrownie fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 43 MW  przewidywane jest wybudowanie hybrydowego systemu magazynowania energii o mocy 10 MW i pojemności 38 MWh. Zgodnie z założeniami konsorcjantów wykorzystywać on będzie redukcyjne baterie przepływowe (10,5 MWh), akumulatory litowo-jonowe (25 MWh) oraz innowacyjną technologię wodorową – tak zwany „zielony wodór” (2,5 MWh). Tak powstały system będzie pewnego rodzaju „wirtualną elektrownią”, zagospodarowującą nadwyżki energii powstające w źródłach odnawialnych. Poprzez optymalizację wykorzystania systemów magazynowania energii oraz prognozowanie jej zużycia, autorski system IT będzie zarządzał szczytowymi momentami zwiększonego zapotrzebowania na energię poprzez uruchamianie zmagazynowanych mocy.

 

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis S.A.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 31/2020: Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej istotnej dla działalności Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej istotnej dla działalności Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 października 2020 roku otrzymał informację o zawarciu Aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 sierpnia 2020 roku („Aneks”), której stronami są akcjonariusze Emitenta: Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie i Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

Zgodnie z zawartym dzisiaj Aneksem do Umowy Inwestycyjnej, po przeprowadzeniu wspólnych analiz dotyczących dalszej działalności Grupy Kapitałowej Novavis Group, Strony Aneksu postanowiły zmienić strategię dalszego rozwoju w ten sposób, że:

 

  1. Strony odstępują od połączenia Novavis Group Spółka Akcyjna z Novavis Spółka Akcyjna. Zgodnie z ustaleniami Novavis Spółka Akcyjna ma pozostać samodzielnym podmiotem notowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect i ma realizować dalsze działania sprzedażowe, projektowe oraz montażowe w segmencie fotowoltaiki skoncentrowanej na klientach indywidualnych, instytucjonalnych i biznesowych;
  2. Dla realizacji tego celu planowane jest połączenie Novavis Spółka Akcyjna z VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest spółką w stu procentach zależną od Novavis Spółka Akcyjna. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału spółki przejmującej. Po połączeniu Novavis Spółka Akcyjna zmieni nazwę na VOOLT Spółka Akcyjna;
  3. Novavis Group Spółka Akcyjna skoncentruje się na działaniach związanych z pozyskiwaniem gruntów pod projektowanie i dewelopment farm fotowoltaicznych oraz realizacji procesów inwestycyjnych polegających na budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych (projekty te będą realizowane poprzez spółki celowe, które są bezpośrednio zależne od Novavis Group Spółka Akcyjna), rozwijaniu projektów związanych z magazynowaniem energii, a także akwizycję mniejszych podmiotów działających na rynku fotowoltaiki lub związanych z tym rynkiem.

 

Marshall Nordic Limited i Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustaliły, że będą wspierać Emitenta w realizacji strategii, która będzie się koncentrowała na powyższych działaniach.

 

Ponadto, w wyniku zawarcia Aneksu rozszerzone zostały zapisy Umowy Inwestycyjnej, polegające na możliwości nabycia przez Novavis Group Spółka Akcyjna od Marshall Nordic Limited 304 602 niepublicznych akcji serii D Emitenta. Novavis Group Spółka Akcyjna ma prawo wezwać Marshall Nordic Limited do sprzedaży wyżej wymienionych akcji w dowolnym momencie, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 roku, po cenie równej trzymiesięcznej średniej ważonej.

 

W opinii Zarządu Emitenta istnienie dwóch podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis Group, w tym jednego notowanego Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz drugiego notowanego na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału obu podmiotów.

 

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis S.A.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 30/2020: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 października 2020 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy z jedną z największych firm w Polsce oferującą usługi wynajmu przestrzeni magazynowych oraz posiadającą własne centra logistyczne w województwie pomorskim. Celem umowy jest realizacja projektu dachowej elektrowni fotowoltaicznej o docelowej mocy 1,2 MW w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z możliwością budowy etapowej. Niniejszy projekt będzie pierwszym realizowanym przez VOOLT na zasadach Power Purchase Agreement (PPA).

 

Zgodnie z zawartą umową podmiot VOOLT rozpoczyna proces przygotowywania projektu budowlanego wraz z dokładnym harmonogramem rzeczowo-finansowym budowy instalacji fotowoltaicznej. Planowana fizyczna realizacja projektu przypada na rok 2021. Jednocześnie VOOLT stał się wyłącznym partnerem branżowym inwestora w projektach związanych z technologią fotowoltaiczną.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis w 2021 roku. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 29/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 października 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”). Treść otrzymanego zawiadomienia od Pana Wojciecha Żaka – Prezesa Zarządu Novavis Spółki Akcyjnej – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Przed zbyciem akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiadał 524 435 akcji Spółki, które stanowiły 6,23% ogólnej liczby akcji i uprawniały do wykonywania 524 435 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 6,23% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po zbyciu akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiada 516 895 akcji Spółki, które stanowią 6,14% ogólnej liczby akcji i uprawniają do wykonywania 516 895 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 6,14% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Załącznik:

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Wojciech Żak

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 28/2020: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 października 2020 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

Zleceniodawcą kontraktu jest ogólnopolska sieć sklepów z branży FMCG, zaś podpisanie umowy poprzedzone było wykonaniem pilotażowej mikroinstalacji fotowoltaicznej na jednym ze sklepów należących do Inwestora. Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawczej, ostateczny termin realizacji stu projektów o średniej mocy 40 kW każdy określono na koniec 2021 roku. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

 

Jednocześnie strony rozpoczęły rozmowy i uzgodnienia dotyczące rozszerzenia w kolejnym etapie współpracy na innych obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności w technologii fotowoltaicznej.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis, w szczególności w 2021 roku. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 27/2020: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.

Na podstawie artykułu 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26, Pawilon 58, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest ostatnim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

ESPI 26/2020: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Temat:

Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), informuje o otrzymaniu w dniu 1 października 2020 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69, ust. 1, pkt 1 i 4 ww. ustawy od spółki NOVAVIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o poniższej treści:

 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), NOVAVIS GROUP SA z siedzibą w Warszawie  („EMITENT”; „SPÓŁKA”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż  w dniu 1 października 2020 roku EMITENT nabył za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS SA 4 780 000 akcji spółki NOVAVIS SA z siedzibą w Warszawie, co stanowi przekroczenie progu 50% w kapitale i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Nabycie akcji NOVAVIS SA za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS SA nastąpiło w wyniku realizacji Umów Pośrednictwa, o których EMITENT informował raportem bieżącym nr 43/2020 z 7 października 2020 roku oraz w związku z przeniesieniem własności w dniu 1 października 2020 r.

 

Przed nabyciem EMITENT nie posiadał akcji spółki NOVAVIS SA.

 

W wyniku nabycia, EMITENT posiada 4 780 000 akcji NOVAVIS SA (w tym: 1 170 625 akcji imiennych serii D i 3 609 375 akcji na okaziciela serii E), które stanowią 56,76 % udziału w kapitale i dają prawo do 4 780 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 56,76 % w głosach na walnym zgromadzeniu.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka NOVAVIS GROUP SA informuje, że posiada podmioty zależne (spółki NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o., NG PV 4 Sp. z o.o. oraz NG PV 5 Sp. z o.o.), które nie posiadają akcji NOVAVIS SA, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

 

Spółka NOVAVIS GROUP SA nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę”.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 25/2020: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.

Na podstawie artykułu 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26, Pawilon 58, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 24/2020: Zawarcie istotnego Porozumienia przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie istotnego Porozumienia przez spółkę zależną od Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 września 2020 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o zawarciu Porozumienia o Współpracy („Porozumienie”) z międzynarodowym podmiotem, który rozpoczął proces budowy dwóch wielkoskalowych inwestycji fotowoltaicznych o mocach 190 MW oraz 340 MW w południowej części Europy. Do portfolio dewelopera należy także projekt elektrowni wiatrowej o mocy przekraczającej 50 MW. Zawarte Porozumienie o Współpracy gwarantuje podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Novavis udział w projektach w charakterze wyłącznego partnera branżowego.

 

Współpraca pomiędzy Stronami Porozumienia będzie realizowana na różnych etapach, począwszy od prac projektowych (mających na celu uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę), przez wybór technologii, konsultacje ekonomiczne, realizację fizycznej budowy, nadzór merytoryczny i techniczny nad pracami budowlanymi, po świadczenie usług związanych z serwisem, eksploatacją i utrzymaniem ukończonych projektów. Zgodnie z wolą Stron współpraca dotyczyć będzie również zaprojektowania i możliwej budowy innowacyjnych systemów magazynowania energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej w tym regionie kontynentu europejskiego. W związku z lokalizacją projektów, produktywność energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych jest o ponad 30% wyższa niż na terenie Polski.

 

Z dniem zawarcia Porozumienia specjaliści CAC PV sp. z o.o. wraz z zespołem projektowym dewelopera rozpoczęli prace dotyczące analizy posiadanej dokumentacji prawnej, a także przeglądu oraz aktualizacji projektów wykonawczych i technicznych.

 

Jednocześnie zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd CAC PV sp. z o.o., szczegółowe zakresy zadań do realizacji w ramach poszczególnych etapów będą podlegały oddzielnym Umowom, zaś każdy z projektów traktowany będzie indywidualnie.

 

Ponadto, zgodnie z zapisami zawartego Porozumienia o Współpracy, Rubicon Partners Spółka Akcyjna (wkrótce Novavis Group Spółka Akcyjna) objęła prawo pierwokupu projektów po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę.

 

W opinii Zarządu Novavis Spółka Akcyjna realizacja opisanego powyżej zakresu Porozumienia będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis w latach kolejnych.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 23/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 września 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach serii D Spółki.

 

Zbycie przez spółkę Marshall Nordic Limited łącznie 420 000 niepublicznych akcji serii D Novavis S.A. odbyło się za pośrednictwem domu maklerskiego, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zawarta transakcja jest jednym z etapów związanych z realizacją trójstronnej Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 roku.

 

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji serii D, spółka Marshall Nordic Limited posiadała 6 138 602 akcje Emitenta, które stanowiły 72,89% ogólnej liczby akcji. Uprawniały one do wykonywania 6 138 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 72,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po dokonaniu transakcji zbycia akcji serii D, spółka Marshall Nordic Limited posiada 5 718 602 akcje Emitenta, które stanowią 67,90% ogólnej liczby akcji. Uprawniają one do wykonywania 5 718 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 67,90% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Jednocześnie spółka Marshall Nordic Limited poinformowała Zarząd Novavis S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z dokonanym zbyciem 420 000 niepublicznych akcji serii D Emitenta, zmniejszeniu uległ jej udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. poniżej progu 70%.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od spółki Marshall Nordic Limited, której Dyrektorem Zarządzającym jest Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Marshall Nordic Limited

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu