EBI 11/2021: Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za I Q 2021.pdf

EBI 10/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za kwiecień 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Kwiecień 2021.pdf

 

EBI 9/2021: Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2020

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego Novavis S.A. i Grupy Kapitałowej Novavis za 2020 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020.

 

Załączniki:
1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Roczny Novavis – Raport Roczny za Rok Obrotowy 2020.pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #4 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #5 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2020].pdf

EBI 8/2021: Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego EBI o numerze 1/2021 („Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku”) z dnia 5 stycznia 2021 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020.

 

Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych, termin publikacji Raportu Rocznego za 2020 rok został wyznaczony na dzień 28 maja 2021 roku.

 

Emitent niniejszym informuje, że nowy termin publikacji Raportu Rocznego za 2020 rok zostaje ustalony na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w Raporcie Bieżącym EBI o numerze 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku pozostają bez zmian, a ich ewentualne korekty będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

EBI 7/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za marzec 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Marzec 2021.pdf

EBI 6/2021: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2021 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie przy ulicy Paavo Nurmiego 27, wpisaną pod numerem 9 na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego oraz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 536 001 19 07.

 

Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, a także zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 5/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za luty 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Luty 2021.pdf

 

EBI 4/2021: Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za IV Q 2020.pdf

EBI 3/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za styczeń 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Styczeń 2021.pdf

EBI 2/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Grudzień 2020.pdf