EBI 11/2021: Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za I Q 2021.pdf

EBI 10/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za kwiecień 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Kwiecień 2021.pdf

 

EBI 9/2021: Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2020

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego Novavis S.A. i Grupy Kapitałowej Novavis za 2020 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020.

 

Załączniki:
1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Roczny Novavis – Raport Roczny za Rok Obrotowy 2020.pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #4 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #5 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2020].pdf

EBI 8/2021: Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego EBI o numerze 1/2021 („Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku”) z dnia 5 stycznia 2021 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020.

 

Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych, termin publikacji Raportu Rocznego za 2020 rok został wyznaczony na dzień 28 maja 2021 roku.

 

Emitent niniejszym informuje, że nowy termin publikacji Raportu Rocznego za 2020 rok zostaje ustalony na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w Raporcie Bieżącym EBI o numerze 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku pozostają bez zmian, a ich ewentualne korekty będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

EBI 7/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za marzec 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Marzec 2021.pdf

EBI 6/2021: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2021 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie przy ulicy Paavo Nurmiego 27, wpisaną pod numerem 9 na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego oraz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 536 001 19 07.

 

Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, a także zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 5/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za luty 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Luty 2021.pdf

 

ESPI 3/2021: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis

Temat:

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 5 marca 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 MW.

 

Zgodnie z zawartą umową, VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykona na zlecenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem farmy fotowoltaicznej, która zlokalizowana zostanie na gruntach należących do Inwestora. Poza produkcją energii elektrycznej i wprowadzeniem jej do sieci, instalacja fotowoltaiczna będzie współpracowała z istniejącym układem kogeneracyjnym, w celu stabilizacji systemu elektroenergetycznego.

 

Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

Ponadto VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we współpracy z Inwestorem rozpocznie prace koncepcyjne dotyczące systemu magazynowania energii w technologii wodorowej. Partnerem projektu „Bank energii o pojemności 1 MWh” jest wiodący producent technologii PV na rynku europejskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 2/2021/KOR: Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku

Temat:

Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie Bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu przez Emitenta korekty omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku. W raporcie tym – z uwagi na błąd pisarski – Spółka wskazała w ostatnim akapicie błędną datę zawarcia Umowy.

 

Spółka oświadcza, że zawarte raporcie bieżącym ESPI 2/2021 zdanie:

 

„Umowa z dnia 16 lutego 2021 roku jest kolejnym etapem wdrażania innowacyjnych projektów  proekologicznych w strategii Dino Polska, a także następnym krokiem we współpracy podmiotów VOOLT i Inwestora, po komunikowanym uprzednio zawarciu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW.”

 

powinno było brzmieć:

 

„Umowa z dnia 18 lutego 2021 roku jest kolejnym etapem wdrażania innowacyjnych projektów  proekologicznych w strategii Dino Polska, a także następnym krokiem we współpracy podmiotów VOOLT i Inwestora, po komunikowanym uprzednio zawarciu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW.”

 

Pozostała treść raportu bieżącego ESPI 2/2021 pozostaje bez zmian.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 2/2021: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy ramowej na budowę trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda, na zlecenie Dino Polska.

 

Zgodnie z zawartą umową, VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykona na zlecenie Dino Polska prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. Wybudowane inwestycje będą miały na celu produkcję energii elektrycznej na pokrycie własnych potrzeb energetycznych centrów logistycznych Inwestora. Uzgodniony przez strony termin oddania projektów do użytkowania przypada na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

Umowa z dnia 16 lutego 2021 roku jest kolejnym etapem wdrażania innowacyjnych projektów  proekologicznych w strategii Dino Polska, a także następnym krokiem we współpracy podmiotów VOOLT i Inwestora, po komunikowanym uprzednio zawarciu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. Niniejsza informacja przekazana została do publicznej wiadomości w dniu 6 października 2020 roku raportem ESPI o numerze 28/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.”).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu