ESPI 17/2020: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.

Na podstawie artykułu 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26, Pawilon 58, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 16/2020: Zawarcie umowy powołania konsorcjum przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie umowy powołania konsorcjum przez spółkę zależną od Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 lipca 2020 roku Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy powołania konsorcjum (joint venture). Stronami zawartej umowy są Innovation AG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trójcy koło Zgorzelca oraz Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wkrótce w ramach strategii związanej z ujednoliceniem nazw spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis działająca pod nazwą Novavis Storage sp. z o.o.).

 

Nadrzędnym celem powołanego konsorcjum jest realizacja projektu związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i budowa pilotażowego hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, z zastosowaniem autorskiego systemu automatyki. Zgodnie z założeniami konsorcjantów wykorzystywać on będzie redukcyjne baterie przepływowe, akumulatory litowo-jonowe oraz innowacyjną technologię wodorową – tak zwany „zielony wodór”. Powyższe pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnej węzła energetycznego działającego w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, realizowanego przez „OZE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. Budowa hybrydowego bateryjnego magazynu energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej pozwoli na ochronę sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych przed przeciążeniami, a także na wykorzystanie magazynowania energii na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej energii z odnawialnych źródeł energii.

 

Podmiot Innovation AG sp. z o.o. w ramach Huba Innowacji Zgorzeleckiego Klastra Energii realizuje innowacyjne projekty, w tym między innymi projekt „Sokół 4×4”, związany z budową w stu procentach elektrycznego auta terenowego, korzystającego z bateryjnego magazynu energii w systemie vehicle–to–grid. Jednocześnie działając we współpracy z: (i) Zgorzeleckim Klastrem Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, (ii) „OZE Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. oraz (iii) Gepol Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Innovation AG uczestniczy w budowie największego w Polsce kompleksu farm fotowoltaicznych, którego częścią będzie wybudowany przez zawarte Konsorcjum hybrydowy magazyn energii.

 

W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis, związaną z działalnością w segmentach magazynowania energii, elektromobilności oraz technologii „zielonego wodoru” wytwarzanego z nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 15/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 lipca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”). Treść otrzymanego zawiadomienia od Pana Wojciecha Żaka – Prezesa Zarządu Novavis Spółki Akcyjnej – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Przed zbyciem akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiadał 664 366 akcji Spółki, które stanowiły 7,89% ogólnej liczby akcji i uprawniały do wykonywania 664 366 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 7,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po zbyciu akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiada 657 162 akcji Spółki, które stanowią 7,80% ogólnej liczby akcji i uprawniają do wykonywania 657 162 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 7,80% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

Załącznik:

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Wojciech Żak

ESPI 14/2020: Podpisanie protokołu uzgodnień dotyczącego warunków transakcji

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Novavis”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 lipca 2020 roku podpisany został Protokół Uzgodnień Dotyczący Warunków Transakcji („Term Sheet”)  pomiędzy Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Impera”), Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie („Marshall”), przy udziale Rubicon Partners Spółka Akcyjna („Rubicon”) oraz Emitenta.

 

Podpisany przez strony Term Sheet dotyczy ustalenia ramowych warunków transakcji, której celem będzie stworzenie platformy finansowej dla rozwoju Emitenta w obszarze szeroko pojętej zielonej energetyki, w tym budowy instalacji fotowoltaicznych oraz realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii, poprzez uzyskanie przez Rubicon Partners Spółka Akcyjna większościowego pakietu akcji Novavis Spółka Akcyjna, przy jednoczesnym uzyskaniu przez Marshall Nordic Limited większościowego pakietu akcji Rubicon Partners Spółka Akcyjna.

 

W pierwszym etapie Rubicon zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie obejmowało uchwały dotyczące:

 • podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy poprzez emisję do 27 500 000 akcji serii C2 po cenie emisyjnej 1,75 zł za jedną akcję, która zostanie skierowana w ramach subskrypcji prywatnej do Marshall i podmiotów przez niego wskazanych;
 • zmiany nazwy „Rubicon Partners Spółka Akcyjna” na „Novavis Group Spółka Akcyjna”;
 • zmiany statutu Spółki obejmujące powyższe uchwały;
 • zmiany w składzie Rady Nadzorczej, polegające na powołaniu trzech nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Rubicon.

 

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Rubicon Partners Spółka Akcyjna:

 • Marshall wraz z podmiotami przez niego wskazanymi nabędzie pakiet kontrolny akcji Rubicon.
 • Jednocześnie zgodnie z intencją Stron, Rubicon nabędzie pakiet kontrolny akcji Emitenta, przy czym sposób nabycia oraz rozliczenia akcji zostanie ustalony po dniu zawarcia Term Sheet a przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W drugim etapie planowane jest połączenie spółek Rubicon Partners Spółka Akcyjna i Novavis Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie całego majątku Emitenta (spółka przejmowana) na Rubicon (spółka przejmująca). Założeniem jest aby akcjonariusze Novavis za każdą posiadaną akcję otrzymają 6,3 akcji nowej emisji Rubicon Partners Spółka Akcyjna (emisja połączeniowa). W ramach przygotowania do realizacji etapu drugiego Strony opracują plan połączenia spółek z uwzględnieniem wymogów ustawowych w tym zakresie.

 

Ponadto w celu zwiększenia przychodów i zysków spółki Rubicon („Novavis Group Spółka Akcyjna”) oraz poprawy jej wyników finansowych intencją Stron jest wprowadzenie w spółce Rubicon („Novavis Group Spółka Akcyjna”) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku programu motywacyjnego dla członków zarządu i kluczowych pracowników zatrudnionych dotychczas w spółkach z Grupy Kapitałowej Novavis w postaci warrantów subskrypcyjnych, z prawem zamiany na akcje.

 

Strony w treści zawartego Term Sheet potwierdziły i wzajemnie oświadczyły, iż będą dążyć do dopuszczenia całości nowo wyemitowanych akcji Rubicon do obrotu publicznego w terminie dwunastu miesięcy od zakończenia realizacji etapu drugiego.

 

Dokonanie transakcji, objętej zawartym w dniu 7 lipca 2020 roku Term Sheet, uzależnione jest od uzgodnienia satysfakcjonującej dla Stron treści dokumentacji prawnej.

 

W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Novavis Spółki Akcyjnej.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 13/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 6 lipca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”). Treść otrzymanego zawiadomienia od Pana Wojciecha Żaka – Prezesa Zarządu Novavis Spółki Akcyjnej – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Przed zbyciem akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiadał 673 793 akcji Spółki, które stanowiły 8,00% ogólnej liczby akcji i uprawniały do wykonywania 673 793 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 8,00% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po zbyciu akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiada 664 366 akcji Spółki, które stanowią 7,89% ogólnej liczby akcji i uprawniają do wykonywania 664 366 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 7,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Załącznik:

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Wojciech Żak

ESPI 12/2020: Zawarcie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 5/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.”) z dnia 22 maja 2020 roku, Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku Emitent zawarł ze spółką pod firmą Fundusz Nowych Technologii Enter Finto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie porozumienie dotyczące rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Porozumienie”).

 

Zgodnie z treścią zawartego Porozumienia, rozwiązaniu za porozumieniem stron uległa przedwstępna umowa sprzedaży udziałów w CAC PV spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a strony zrzekły się wszelkich wzajemnych roszczeń, w tym roszczeń o zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w spółce CAC PV spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie Fundusz Nowych Technologii Enter Finto Spółka Akcyjna oświadczył w treści Porozumienia, że cofa wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym Emitent informował w dniu 23 czerwca bieżącego roku raportem bieżącym ESPI o numerze 8/2020 („Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej”).

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 11/2020: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku:

 

1. Marshall Nordic Limited

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 246 875

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 246 875

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 88,59%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 62,30%

 

2. Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 673 793

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 673 793

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 11,38%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,00%

 

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się sześciu akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 935 668 akcji, które uprawniają do wykonania 5 935 668 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 70,48% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki głosy oddawało trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 922 668 akcji, które uprawniają do wykonania 5 922 668 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 70,32% kapitału akcyjnego Spółki.

ESPI 9/2020: Odpowiedź Novavis S.A. na wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 8/2020 („Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej”) z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku Emitent po dokonaniu analizy stanu prawnego przekazał Funduszowi Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”) pisemne stanowisko, w którym wskazał, że:

 

 1. Emitent stoi na stanowisku, iż brak jest prawnej możliwości kontynuacji umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „CAC”) z dnia 22 maja 2020 r. (dalej „Umowa przedwstępna”);
 2. Emitent nadal potwierdza intencję sprzedaży udziałów w CAC wyrażoną w Umowie przedwstępnej za cenę w niej wskazanej.

 

Mając powyższe na uwadze Emitent zaproponował Funduszowi powrót do rozmów zmierzających do sprzedaży udziałów CAC. Warunkiem prowadzenia dalszych rozmów jest uwiarygodnienie posiadania przez Fundusz środków pieniężnych na zapłatę ceny sprzedaży udziałów CAC.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 8/2020: Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał od Funduszu Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) pisemne Wezwanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży 27.000 udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, datowane na dzień 19 czerwca 2020 roku. Emitent zajmie stanowisko w przedmiocie powyższego wezwania po dokonaniu analizy stanu prawnego i przekaże je do publicznej wiadomości w kolejnym raporcie bieżącym.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 7/2020: Odstąpienie od znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 5/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.”) z dnia 22 maja 2020 roku, Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2020 roku Emitent złożył oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w CAC PV spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostało skierowane do Funduszu Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu