ESPI 5/2020: Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 22 maja 2020 roku umowy przedwstępnej sprzedaży 27 000 (dwudziestu siedmiu tysięcy) udziałów w spółce pod firmą CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000374405) ze spółką pod firmą Fundusz Nowych Technologii enter finto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

 

Zgodnie z treścią umowy Fundusz Nowych Technologii enter finto Spółka Akcyjna zobowiązał się do zakupu 30 000 (trzydziestu tysięcy) udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Novavis, które stanowią 100% (sto procent) udziałów tego podmiotu.

 

Podstawą zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży 27 000 (dwudziestu siedmiu tysięcy) udziałów Emitenta w spółce pod firmą CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podmiotowi Fundusz Nowych Technologii enter finto S.A. jest zawarty w dniu dzisiejszym list intencyjny pomiędzy Funduszem Nowych Technologii enter finto S.A., a spółką publiczną Rubicon Partners Spółka Akcyjna, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dotyczący sprzedaży pakietu spółek technologicznych realizujących inwestycje w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji inwestycji z sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

 

Wartość transakcji sprzedaży 27 000 (dwudziestu siedmiu tysięcy) udziałów należących do Emitenta ustalono na 2 700 000 PLN (dwa miliony siedemset tysięcy złotych), która to cena zostanie rozliczona w ten sposób, że Emitent otrzyma pakiet akcji Rubicon Partners S.A., które Fundusz Nowych Technologii enter finto S.A. uzyska w zamian za aktywa wniesione do Rubicon Partners S.A. Wniesienie aktywów Funduszu Nowych Technologii enter finto S.A. do Rubicon Partners S.A. odbędzie się na zasadach określonych w liście intencyjnym podpisanym przez te podmioty w dniu dzisiejszym.

 

Nadrzędnym celem wzajemnych transakcji jest budowa wraz z partnerami silnego podmiotu działającego na rynku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w którym Novavis S.A. będzie posiadał znaczący udział kapitałowy, a także będzie znaczącym akcjonariuszem spółki publicznej Rubicon Partners S.A. Ponadto Emitent uzyska prawo delegowania do Rady Nadzorczej Rubicon Partners S.A. swojego przedstawiciela. Zgodnie z zawartym porozumieniem Fundusz Nowych Technologii enter finto S.A. wniesie do spółki Rubicon Partners S.A. dodatkowy pakiet posiadanych firm technologicznych, które specjalizują się między innym w obrocie energią, a także budowie, konserwacji oraz utrzymaniu sieci energetycznych. Spółki z portfela Funduszu Nowych technologii enter finto S.A. dysponują ponadto nieruchomościami pozwalającymi na zaprojektowanie wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 380 MW, a także posiadają zabezpieczenie finansowe pozwalające na prowadzenie budowy w formule EPC&F (Engineering, Procurement, Construction and Financing) o wartości nie mniejszej niż 50 milionów Euro.

 

Zarząd Emitenta wraz z Radą Nadzorcza oceniają, że współpraca na poziomie kapitałowym zapewni rozwój Novavis Spółki Akcyjnej, zagwarantuje dostęp do kapitału inwestycyjnego i pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału Grupy Kapitałowej Novavis. Pozwoli też na rozwój biura projektowego oraz obecnie prowadzonych i nowych projektów deweloperskich. W planach strategii rozwoju projektu założono, że na bazie niniejszej transakcji w latach od 2020 do 2025 powstanie podmiot posiadający znaczący udział w segmencie rynku Odnawialnych Źródeł Energi, działający w pierwszym etapie na rynku polskim, a zgodnie z planem od roku 2021 także poza granicami Polski.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 4/2020: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej na budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 2 MWp. Poza fizyczną realizacją projektów zadaniem CAC PV jest prowadzenie budów od strony formalnej, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i pomiarów, a w ostatnim etapie oddanie ukończonych inwestycji do użytkowania oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z założeniami wygranych przez inwestora aukcji OZE. Po stronie inwestora ustalono dostawy kluczowych komponentów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 3/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach na okaziciela serii E Spółki.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od spółki Marshall Nordic Limited, której Dyrektorem Zarządzającym jest Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Przed zbyciem akcji na okaziciela serii E spółka Marshall Nordic Limited posiadała 6 685 875 akcji Emitenta, które stanowiły 79,39% ogólnej liczby akcji. Uprawniały one do wykonywania 6 685 875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 79,39% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po zbyciu akcji na okaziciela serii E spółka Marshall Nordic Limited posiada 6 560 875 akcji Emitenta, które stanowią 77,90% ogólnej liczby akcji. Uprawniają one do wykonywania 6 560 875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 77,90% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

W umowie zbycia akcji na okaziciela serii E Emitenta spółka Marshall Nordic Limited zastrzegła sobie prawo do odkupu tych akcji (pierwokupu).

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Marshall Nordic Limited

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 2/2020: Podpisanie listu intencyjnego przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Novavis S.A.

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 lutego 2020 roku Konsorcjum EKOS Energy Poland („Konsorcjum”) – w którego skład wchodzi Emitent – podpisało list intencyjny o wdrażaniu ekologicznych technologii energetycznych na terenie Wyspy Sobieszewskiej w województwie pomorskim w ramach projektu o nazwie „ECO WYSPA”.

 

Zadaniem podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum EKOS Energy Poland będzie opracowanie koncepcji wykorzystania rozwiązań ekologicznych, mających na celu pozyskanie, konwersję i magazynowanie energii celem zapewnienia maksymalnej autonomii energetycznej obiektów z uwzględnieniem wysokiego udziału w bilansach energetycznych własnych inwestycji w energię odnawialną. Szczegółowej analizie zostanie poddane wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych, stacjonarnych i mobilnych magazynów energii o różnej skali, pionowych turbin wiatrowych, pomp ciepła, systemów monitorowania i zarządzania energią rozproszoną oraz rozwiązań pokrewnych.

 

Finalna koncepcja dla projektu „ECO WYSPA” opracowana zostanie w terminie do dnia 20 marca 2020 roku.

 

Informację o podpisaniu umowy, której przedmiotem było powołanie Konsorcjum o nazwie EKOS Energy Poland Emitent przekazał raportem ESPI o numerze 10/2019 w dniu 17 grudnia 2019 roku.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 1/2020: Aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 – 2023

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2020 roku podjął Uchwałę w sprawie zaktualizowania strategii Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 – 2023, która pierwotnie opublikowana została w Dokumencie Informacyjnym, a następnie uzupełniona raportem EBI numer 62/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku („Założenia strategii rozwoju Novavis Spółka Akcyjna na lata 2015 – 2018”).

 

Planowana aktualizacja Strategii dotyczyć będzie w szczególności następujących obszarów:

 

 1. Współpraca z indywidualnymi i instytucjonalnymi inwestorami kapitałowymi, mająca na celu możliwe dokapitalizowanie Novavis Spółki Akcyjnej, jak i podmiotów celowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis.
 2. Przekształcenie podmiotu VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w ramach wdrożenia strategii zarządzania Grupą Kapitałową Novavis w oparciu o strukturę macierzową.
 3. Akwizycja poprzez spółki celowe z Grupy Kapitałowej Novavis podmiotów o podobnym profilu działalności, posiadających wykwalifikowane kadry oraz doświadczenie na polskim rynku odnawialnych źródeł energii.
 4. Rozszerzenie skali działalności oraz zdynamizowanie prac Grupy Kapitałowej Novavis na polskim rynku w obszarze odnawialnych źródeł energii, w szczególności w sektorze B2B, dużych projektów fotowoltaicznych, a także magazynowania energii.
 5. Analiza obszarów i potencjału działalności międzynarodowej w zakresie realizacji wielkoskalowych inwestycji fotowoltaicznych on-grid i off-grid.

 

W związku z podjętą Uchwałą Zarząd Emitenta przedstawił Radzie Nadzorczej kierunkowe informacje o planowanych przedsięwzięciach oraz prowadzonych rozmowach, które do dnia 31 marca 2020 roku zostaną opisane i opracowane w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 – 2023 i przekazane w formie finalnego dokumentu na ręce Rady Nadzorczej Emitenta do zaopiniowania.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 11/2019: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2019 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej na budowę sześciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 5,5 MWp. Poza fizyczną realizacją projektów zadaniem CAC PV jest prowadzenie budów od strony formalnej, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i pomiarów, a w ostatnim etapie oddanie ukończonych inwestycji do użytkowania oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z założeniami wygranych przez inwestora aukcji OZE numer AZ/9/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Po stronie inwestora ustalono dostawy kluczowych komponentów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

ESPI 10/2019: Podpisanie Umowy Konsorcjum EKOS Energy Poland

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 roku do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana Umowa, której przedmiotem jest powołanie konsorcjum o nazwie EKOS Energy Poland. Została ona zawarta w oparciu o List Intencyjny, o którego podpisaniu Spółka informowała raportem bieżącym ESPI numer 8/2019 z dnia 19 listopada bieżącego roku.

 

Nadrzędnym celem powołanego konsorcjum jest wypracowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań konwersji i magazynowania energii przeznaczonych do komercjalizacji oraz badań i wdrożeń technologicznych związanych z fotowoltaiką, stacjami ładowania, magazynami energii i rozwiązaniami energetyki rozproszonej. Do zadań konsorcjum należeć będą wspólne działania na rynku produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, a także powoływanie do życia podmiotów komercyjnych do realizacji poszczególnych zadań związanych ze wspólnymi projektami. Projekt realizowany będzie przy udziale Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO). Rozpoczęcie prac wdrożeniowych przewidywane jest na II kwartał 2020 roku.

 

Zgodnie z treścią Umowy, ze względu na posiadane kompetencje Emitent odpowiadać będzie w konsorcjum EKOS Energy Poland za wybór technologii solarnych, kierunków ich prac rozwojowych, a także wykonawstwo autonomicznych instalacji farm fotowoltaicznych wraz z magazynami energii i systemem przekazu (między innymi w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych).

 

Poza Novavis Spółką Akcyjną stronami zawartego konsorcjum są: Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), Biomass Energy Project Spółka Akcyjna oraz Heron Electric Spółka Akcyjna.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 9/2019: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2019 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy na przeprowadzenie pełnego procesu projektowego i dokumentacyjnego, a w dalszym etapie budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp. Inwestycja wykonana zostanie na zlecenie firmy wielobranżowej z siedzibą w województwie wielkopolskim. Przyszła instalacja fotowoltaiczna będzie zasilać w energię elektryczną nowo powstający konglomerat ferm drobiu, z opcjonalną sprzedażą nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej. Przyjęty w umowie termin oddania inwestycji do użytku przypada na dzień 30 listopada 2020 roku. Projekt realizowany będzie w oparciu o kompetencje zespołu Grupy Kapitałowej Novavis. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

ESPI 8/2019: Podpisanie Listu Intencyjnego o zamiarze powołania konsorcjum EKOS Energy Poland

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 19 listopada 2019 roku Listu Intencyjnego, którego przedmiotem jest powołanie konsorcjum o nazwie EKOS Energy Poland. Poza Emitentem, stronami podpisanego Listu Intencyjnego są: Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), Biomass Energy Project Spółka Akcyjna oraz Heron Electric Spółka Akcyjna.

 

Zgodnie z podpisanym Listem Intencyjnym powołane zostanie konsorcjum, którego celem jest wypracowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań konwersji i magazynowania energii przeznaczonych do komercjalizacji oraz badań i wdrożeń technologicznych związanych z fotowoltaiką, stacjami ładowania, magazynami energii i rozwiązaniami energetyki rozproszonej. Do zadań konsorcjum należeć będą wspólne działania na rynku produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, a także powoływanie do życia podmiotów komercyjnych do realizacji poszczególnych zadań związanych ze wspólnymi projektami. Projekt realizowany będzie przy udziale Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO).

 

Dla Emitenta niniejsza współpraca jest naturalną kontynuacją prowadzonych dotychczas działań związanych z magazynowaniem energii w technologii przepływowej, jak i prac badawczych, które miały na celu potwierdzenie możliwości zastosowania innowacyjnego superkondensatora na bazie kompozytu ditlenku tytanu z pokryciem diamentowym w systemach magazynowania energii.

 

Jednocześnie w dniu 19 listopada 2019 roku Novavis Spółka Akcyjna złożyła deklarację udziału w ogólnopolskim programie badawczo-rozwojowym „Elektryfikacji Motoryzacji” Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), którego celem jest rozwój inteligentnych technologii związanych z ochroną środowiska oraz konwersją energii poprzez realizację inwestycji w sektorach e-mobile, smart i energetyki rozproszonej.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 7/2019: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 października 2019 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej na budowę trzech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 3 MWp. Poza fizyczną realizacją projektów zadaniem CAC PV jest prowadzenie budów od strony formalnej, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i pomiarów, a w ostatnim etapie oddanie ukończonych inwestycji do użytkowania oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z założeniami wygranych przez inwestora aukcji OZE numer AZ/9/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Po stronie inwestora ustalono dostawy kluczowych komponentów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu