ESPI 7/2019: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 października 2019 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej na budowę trzech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 3 MWp. Poza fizyczną realizacją projektów zadaniem CAC PV jest prowadzenie budów od strony formalnej, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i pomiarów, a w ostatnim etapie oddanie ukończonych inwestycji do użytkowania oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z założeniami wygranych przez inwestora aukcji OZE numer AZ/9/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Po stronie inwestora ustalono dostawy kluczowych komponentów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 6/2019: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 września 2019 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej na budowę dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 9 MWp. Poza fizyczną realizacją projektów zadaniem CAC PV jest prowadzenie budów od strony formalnej, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i pomiarów, a w ostatnim etapie oddanie ukończonych inwestycji do użytkowania oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z założeniami wygranych przez inwestora aukcji OZE. Po stronie inwestora ustalono dostawy kluczowych komponentów: modułów fotowoltaicznych, konstrukcji montażowej, inwerterów oraz stacji transformatorowych. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 5/2019: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku:

 

 1. Marshall Nordic Limited

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 371 875

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 371 875

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 93,72%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 63,78%

 

 1. Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 300 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 300 000

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 5,23%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 3,56%

 

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się czterech akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 731 986 akcji, które uprawniają do wykonania 5 731 986 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 68,06% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Obecnych i reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 731 875 akcji, które uprawniają do wykonania 5 731 875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 68,06% kapitału akcyjnego Spółki.

ESPI 3/2019: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania.

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 27.06.19 – Ogłoszenie.pdf

ZWZ 27.06.19 – Projekty Uchwał.pdf

ZWZ 27.06.19 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf

ZWZ 27.06.19 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf

ESPI 2/2019: Zwycięstwo w przetargu przez spółkę zależną od Novavis S.A.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) został powiadomiony przez Zarząd CAC PV sp. z o.o. (spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Novavis) o wygraniu przez CAC PV sp. z o.o. przetargu na generalne wykonawstwo prac termomodernizacyjnych wraz z montażem dachowej instalacji fotowoltaicznej oraz systemu zarządzania energią, a także wymianą oświetlenia na energooszczędne. Projekt zrealizowany zostanie w Warszawie, a termin jego wykonania przypada na dzień 31 grudnia 2019 roku. Projekt jest finansowany i rozliczany według zasad i procedur obowiązujących w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś wartość środków kwalifikowanych wynosi jeden milion złotych. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na polskim rynku.

 

Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy. W opinii Zarządu Emitenta, realizacja kontraktu będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis w roku obrotowym 2019.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 1/2019: Osiągnięcie istotnego etapu w realizacji umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

W dniu 25 lutego 2019 roku Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) został powiadomiony przez Zarząd CAC PV sp. z o.o. (spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Novavis) o  doprowadzeniu przez zespół CAC PV do podpisania przez jednego z klientów zewnętrznych umowy na dzierżawę stu hektarów gruntów przeznaczonych pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimum 50 MWp. Tym samym zrealizowany został pierwszy etap umowy deweloperskiej, której celem jest uzyskanie dla zleceniodawcy prawomocnego pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej (szacowany termin to IV kwartał 2019 roku lub I kwartał 2020 roku). Umowa zawiera zapis o dalszym udziale CAC PV sp. z o.o. w projekcie na etapie budowy.

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na ważny etap w realizacji strategii Grupy Kapitałowej Novavis.

ESPI 4/2018: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku:

 

 1. Marshall Nordic Limited

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 371 875

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 371 875

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 87,31%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 63,78%

 

 1. Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 673 793

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 673 793

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 10,95%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,00%

 

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się siedmiu akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 216 827 akcji, które uprawniają do wykonania 6 216 827 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 73,82% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Obecnych i reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było pięciu akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 152 387 akcji, które uprawniają do wykonania 6 152 387 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 73,05% kapitału akcyjnego Spółki.

 

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 2/2018: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 27.06.18 – Ogłoszenie rozmiar: 257.6 KB

ZWZ 27.06.18 – Projekty Uchwał rozmiar: 307.3 KB

ZWZ 27.06.18 – Formularz Pełnomocnictwa rozmiar: 492.8 KB

ZWZ 27.06.18 – Struktura Kapitału Zakładowego rozmiar: 134.2 KB

 

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 1/2018: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z pozytywną oceną dotychczasowych prac prowadzonych przez CAC PV sp. z o.o. (spółkę zależną wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis) dotyczących kontraktu, o którego podpisaniu Emitent informował 7 września 2017 roku raportem bieżącym ESPI o numerze 6/2017, w dniu 23 marca 2018 roku podpisano nowe kontrakty, których przedmiotem jest budowa na terenie jednego z państw Unii Europejskiej kolejnych elektrowni fotowoltaicznych w formule EPC. Każda z nowo zakontraktowanych instalacji PV będzie miała moc 500 kWp DC. W związku z powyższym zakres prac CAC PV sp. z o.o. zwiększył się z pierwotnie komunikowanych dwunastu do dwudziestu dwóch instalacji fotowoltaicznych. Każdy z projektów ma zabezpieczone finansowanie bankowe.

Okres realizacji nowych kontraktów to 2018 rok. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Novavis w roku obrotowym 2018.

Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 6/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 7 września 2017 roku otrzymał informację o podpisaniu kontraktu przez CAC PV sp. z o.o. (spółkę zależną wchodzącą w skład Grupy Novavis), którego przedmiotem jest budowa na terenie jednego z państw Unii Europejskiej dwunastu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,71 MWp w formule EPC. Każdy z projektów ma zabezpieczone finansowanie bankowe.

Okres realizacji umowy to przełom roku 2017 oraz 2018. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Novavis już za IV kwartał 2017 r. oraz za cały 2017 rok.

Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu