ESPI 30/2020: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 października 2020 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy z jedną z największych firm w Polsce oferującą usługi wynajmu przestrzeni magazynowych oraz posiadającą własne centra logistyczne w województwie pomorskim. Celem umowy jest realizacja projektu dachowej elektrowni fotowoltaicznej o docelowej mocy 1,2 MW w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z możliwością budowy etapowej. Niniejszy projekt będzie pierwszym realizowanym przez VOOLT na zasadach Power Purchase Agreement (PPA).

 

Zgodnie z zawartą umową podmiot VOOLT rozpoczyna proces przygotowywania projektu budowlanego wraz z dokładnym harmonogramem rzeczowo-finansowym budowy instalacji fotowoltaicznej. Planowana fizyczna realizacja projektu przypada na rok 2021. Jednocześnie VOOLT stał się wyłącznym partnerem branżowym inwestora w projektach związanych z technologią fotowoltaiczną.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis w 2021 roku. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 29/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 października 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”). Treść otrzymanego zawiadomienia od Pana Wojciecha Żaka – Prezesa Zarządu Novavis Spółki Akcyjnej – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Przed zbyciem akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiadał 524 435 akcji Spółki, które stanowiły 6,23% ogólnej liczby akcji i uprawniały do wykonywania 524 435 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 6,23% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po zbyciu akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiada 516 895 akcji Spółki, które stanowią 6,14% ogólnej liczby akcji i uprawniają do wykonywania 516 895 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 6,14% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Załącznik:

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Wojciech Żak

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 28/2020: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 października 2020 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

Zleceniodawcą kontraktu jest ogólnopolska sieć sklepów z branży FMCG, zaś podpisanie umowy poprzedzone było wykonaniem pilotażowej mikroinstalacji fotowoltaicznej na jednym ze sklepów należących do Inwestora. Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawczej, ostateczny termin realizacji stu projektów o średniej mocy 40 kW każdy określono na koniec 2021 roku. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

 

Jednocześnie strony rozpoczęły rozmowy i uzgodnienia dotyczące rozszerzenia w kolejnym etapie współpracy na innych obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności w technologii fotowoltaicznej.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis, w szczególności w 2021 roku. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 27/2020: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.

Na podstawie artykułu 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26, Pawilon 58, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest ostatnim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

ESPI 26/2020: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Temat:

Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), informuje o otrzymaniu w dniu 1 października 2020 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69, ust. 1, pkt 1 i 4 ww. ustawy od spółki NOVAVIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o poniższej treści:

 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), NOVAVIS GROUP SA z siedzibą w Warszawie  („EMITENT”; „SPÓŁKA”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż  w dniu 1 października 2020 roku EMITENT nabył za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS SA 4 780 000 akcji spółki NOVAVIS SA z siedzibą w Warszawie, co stanowi przekroczenie progu 50% w kapitale i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Nabycie akcji NOVAVIS SA za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS SA nastąpiło w wyniku realizacji Umów Pośrednictwa, o których EMITENT informował raportem bieżącym nr 43/2020 z 7 października 2020 roku oraz w związku z przeniesieniem własności w dniu 1 października 2020 r.

 

Przed nabyciem EMITENT nie posiadał akcji spółki NOVAVIS SA.

 

W wyniku nabycia, EMITENT posiada 4 780 000 akcji NOVAVIS SA (w tym: 1 170 625 akcji imiennych serii D i 3 609 375 akcji na okaziciela serii E), które stanowią 56,76 % udziału w kapitale i dają prawo do 4 780 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 56,76 % w głosach na walnym zgromadzeniu.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka NOVAVIS GROUP SA informuje, że posiada podmioty zależne (spółki NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o., NG PV 4 Sp. z o.o. oraz NG PV 5 Sp. z o.o.), które nie posiadają akcji NOVAVIS SA, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

 

Spółka NOVAVIS GROUP SA nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę”.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 25/2020: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.

Na podstawie artykułu 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26, Pawilon 58, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 24/2020: Zawarcie istotnego Porozumienia przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie istotnego Porozumienia przez spółkę zależną od Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 września 2020 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o zawarciu Porozumienia o Współpracy („Porozumienie”) z międzynarodowym podmiotem, który rozpoczął proces budowy dwóch wielkoskalowych inwestycji fotowoltaicznych o mocach 190 MW oraz 340 MW w południowej części Europy. Do portfolio dewelopera należy także projekt elektrowni wiatrowej o mocy przekraczającej 50 MW. Zawarte Porozumienie o Współpracy gwarantuje podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Novavis udział w projektach w charakterze wyłącznego partnera branżowego.

 

Współpraca pomiędzy Stronami Porozumienia będzie realizowana na różnych etapach, począwszy od prac projektowych (mających na celu uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę), przez wybór technologii, konsultacje ekonomiczne, realizację fizycznej budowy, nadzór merytoryczny i techniczny nad pracami budowlanymi, po świadczenie usług związanych z serwisem, eksploatacją i utrzymaniem ukończonych projektów. Zgodnie z wolą Stron współpraca dotyczyć będzie również zaprojektowania i możliwej budowy innowacyjnych systemów magazynowania energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej w tym regionie kontynentu europejskiego. W związku z lokalizacją projektów, produktywność energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych jest o ponad 30% wyższa niż na terenie Polski.

 

Z dniem zawarcia Porozumienia specjaliści CAC PV sp. z o.o. wraz z zespołem projektowym dewelopera rozpoczęli prace dotyczące analizy posiadanej dokumentacji prawnej, a także przeglądu oraz aktualizacji projektów wykonawczych i technicznych.

 

Jednocześnie zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd CAC PV sp. z o.o., szczegółowe zakresy zadań do realizacji w ramach poszczególnych etapów będą podlegały oddzielnym Umowom, zaś każdy z projektów traktowany będzie indywidualnie.

 

Ponadto, zgodnie z zapisami zawartego Porozumienia o Współpracy, Rubicon Partners Spółka Akcyjna (wkrótce Novavis Group Spółka Akcyjna) objęła prawo pierwokupu projektów po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę.

 

W opinii Zarządu Novavis Spółka Akcyjna realizacja opisanego powyżej zakresu Porozumienia będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis w latach kolejnych.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 23/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 września 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach serii D Spółki.

 

Zbycie przez spółkę Marshall Nordic Limited łącznie 420 000 niepublicznych akcji serii D Novavis S.A. odbyło się za pośrednictwem domu maklerskiego, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zawarta transakcja jest jednym z etapów związanych z realizacją trójstronnej Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 roku.

 

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji serii D, spółka Marshall Nordic Limited posiadała 6 138 602 akcje Emitenta, które stanowiły 72,89% ogólnej liczby akcji. Uprawniały one do wykonywania 6 138 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 72,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po dokonaniu transakcji zbycia akcji serii D, spółka Marshall Nordic Limited posiada 5 718 602 akcje Emitenta, które stanowią 67,90% ogólnej liczby akcji. Uprawniają one do wykonywania 5 718 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 67,90% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Jednocześnie spółka Marshall Nordic Limited poinformowała Zarząd Novavis S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z dokonanym zbyciem 420 000 niepublicznych akcji serii D Emitenta, zmniejszeniu uległ jej udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. poniżej progu 70%.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od spółki Marshall Nordic Limited, której Dyrektorem Zarządzającym jest Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Marshall Nordic Limited

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 22/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 września 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach serii D Spółki.

 

Zgodnie z otrzymaną informacją, w dniu 7 września 2020 roku Pan Wojciech Żak zawarł umowę sprzedaży 132 727 niepublicznych akcji serii D Novavis Spółka Akcyjna. Transakcja odbyła się za pośrednictwem domu maklerskiego, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Przeniesienie własności akcji Novavis S.A. na rzecz nabywcy nastąpi do dnia 30 października 2020 roku.

 

Przed przeniesieniem własności niepublicznych akcji serii D Emitenta, Pan Wojciech Żak posiada 657 162 akcje Spółki, które stanowią 7,80% ogólnej liczby akcji i uprawniają do wykonywania 657 162 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 7,80% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po przeniesieniu własności niepublicznych akcji serii D Emitenta, Pan Wojciech Żak posiadać będzie 524 435 akcji Spółki, które stanowić będą 6,23% ogólnej liczby akcji i uprawniać będą do wykonywania 524 435 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowić będzie 6,23% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od Pana Wojciecha Żaka – Prezesa Zarządu Novavis Spółki Akcyjnej – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Wojciech Żak

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 21/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 września 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach serii D oraz E Spółki.

 

Zgodnie z otrzymaną informacją, w dniu 7 września 2020 roku spółka Marshall Nordic Limited zawarła umowę sprzedaży 1 037 898 niepublicznych akcji serii D oraz 3 062 102 niepublicznych akcji serii E, to jest łącznie 4 100 000 niepublicznych akcji Novavis Spółka Akcyjna. Transakcja odbyła się za pośrednictwem domu maklerskiego, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i jest jednym z etapów niezbędnych do realizacji zapisów trójstronnej Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 roku pomiędzy Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie.

 

Przeniesienie własności akcji Novavis S.A. na rzecz nabywcy nastąpi po wydaniu akcji Emitenta będących przedmiotem umowy sprzedaży akcji oraz po spełnieniu się warunku zawieszającego to jest po zapłacie części ceny sprzedaży akcji Novavis S.A., co – zgodnie z zawartą w dniu 24 sierpnia 2020 roku Umową Inwestycyjną pomiędzy Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie – nastąpi do dnia 30 października 2020 roku.

 

Przed przeniesieniem własności niepublicznych akcji serii D oraz E Emitenta, spółka Marshall Nordic Limited posiada 6 138 602 akcje Emitenta, które stanowią 72,89% ogólnej liczby akcji. Uprawniają one do wykonywania 6 138 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 72,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po przeniesieniu własności niepublicznych akcji serii D oraz E Emitenta, spółka Marshall Nordic Limited posiadać będzie 2 038 602 akcje Emitenta, które stanowić będą 24,21% ogólnej liczby akcji. Będą one uprawniać do wykonywania 2 038 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowić będzie 24,21% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Jednocześnie spółka Marshall Nordic Limited poinformowała Zarząd Novavis S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż po przeniesieniu własności niepublicznych akcji serii D oraz E Emitenta na nabywcę, co nastąpić ma do dnia 30 października bieżącego roku, zmniejszeniu ulegnie jej udział w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. poniżej progu 25%.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od spółki Marshall Nordic Limited, której Dyrektorem Zarządzającym jest Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Marshall Nordic Limited

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu