EBI 7/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za marzec 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Marzec 2021.pdf

EBI 6/2021: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2021 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie przy ulicy Paavo Nurmiego 27, wpisaną pod numerem 9 na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego oraz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 536 001 19 07.

 

Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, a także zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone.

 

Podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 5/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za luty 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Luty 2021.pdf

 

EBI 4/2021: Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za IV Q 2020.pdf

EBI 3/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za styczeń 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Styczeń 2021.pdf

EBI 2/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Grudzień 2020.pdf

EBI 1/2021: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 12 lutego 2021 roku – raport okresowy za IV kwartał 2020 roku,

– 14 maja 2021 roku – raport okresowy za I kwartał 2021 roku,

– 13 sierpnia 2021 roku – raport okresowy za II kwartał 2021 roku,

– 10 listopada 2021 roku – raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

 

Raport roczny:

– 28 maja 2021 roku – raport roczny za 2020 rok.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 24/2020: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku dokonano zmiany w Statucie Spółki (Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu spółki). Jednocześnie Akcjonariusze przyjęli tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę, o której mowa w Uchwale nr 5.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 5 zmieniony został § 2 Statutu Spółki w następujący sposób:

 

Dotychczasowe brzmienie:

„§2 Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą NOVAVIS Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu NOVAVIS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

 

Nowe brzmienie:

„§2 Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą VOOLT Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu VOOLT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Protokół z NWZA Novavis S.A. z dnia 22 grudnia 2020 roku.pdf  (rozmiar: 203.3 KB)

Tekst jednolity Statutu Spółki po NWZA z dnia 22 grudnia 2020 roku.pdf (rozmiar: 173.3 KB)

EBI 23/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za listopad 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Listopad 2020.pdf

EBI 22/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikiem, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

NWZ 22.12.20 – Ogłoszenie.pdf  rozmiar: 294 KB

NWZ 22.12.20 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 285.6 KB

NWZ 22.12.20 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu Spółki.pdf rozmiar: 280.6 KB

NWZ 22.12.20 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 491.5 KB

NWZ 22.12.20 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 134.2 KB