EBI 18/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za wrzesień 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Wrzesień 2019.pdf

EBI 17/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za sierpień 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Sierpień 2019.pdf

EBI 15/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za lipiec 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Lipiec 2019.pdf

EBI 14/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za czerwiec 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Czerwiec 2019.pdf

EBI 13/2019: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Protokół z ZWZA Novavis S.A. z dnia 27.06.2019 r..pdf

EBI 12/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za maj 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Maj 2019.pdf

EBI 11/2019: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 27.06.19 – Ogłoszenie.pdf

ZWZ 27.06.19 – Projekty Uchwał.pdf

ZWZ 27.06.19 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf

ZWZ 27.06.19 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf

EBI 10/2019: Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2018

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2018 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2018.

Załączniki:
1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Roczny Novavis – Raport Roczny za Rok Obrotowy 2018.pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #5 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2018].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #4 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka [2018].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2018].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2018].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2018].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2018].pdf

EBI 9/2019: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

EBI 9/2019: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

 

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana przez Spółkę w dniu 20 maja 2019 roku umowa z firmą audytorską Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie, ul. Nurmiego 27 (03-289 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 536 001 19 07 oraz wpisaną pod numerem 9 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. z 2006 r. poz. 1000).

 

Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018, a także zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu