EBI 17/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za sierpień 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Sierpień 2020.pdf

 

EBI 16/2020: Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za II Q 2020.pdf

 

EBI 15/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za lipiec 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Lipiec 2020.pdf

EBI 14/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za czerwiec 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Czerwiec 2020.pdf

 

EBI 13/2020: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Protokół z ZWZA Novavis S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku.pdf (rozmiar: 168.6 KB)

EBI 12/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za maj 2020 roku.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Maj 2020.pdf

EBI 11/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 30.06.20 – Ogłoszenie.pdf

ZWZ 30.06.20 – Projekty Uchwał.pdf

ZWZ 30.06.20 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf

ZWZ 30.06.20 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf

EBI 10/2020: Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2019

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2019 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2019.

Załączniki:
1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Roczny Novavis – Raport Roczny za rok obrotowy 2019.pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #4 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #5 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2019].pdf

EBI 9/2020: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie, ul. Nurmiego 27 (03-289 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 536 001 19 07 oraz wpisaną pod numerem 9 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. z 2006 r. poz. 1000).

 

Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2019, a także zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone.

 

Podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

EBI 8/2020: Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za I Q 2020.pdf