EBI 2/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Grudzień 2020.pdf

EBI 1/2021: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 12 lutego 2021 roku – raport okresowy za IV kwartał 2020 roku,

– 14 maja 2021 roku – raport okresowy za I kwartał 2021 roku,

– 13 sierpnia 2021 roku – raport okresowy za II kwartał 2021 roku,

– 10 listopada 2021 roku – raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

 

Raport roczny:

– 28 maja 2021 roku – raport roczny za 2020 rok.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 24/2020: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku dokonano zmiany w Statucie Spółki (Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu spółki). Jednocześnie Akcjonariusze przyjęli tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę, o której mowa w Uchwale nr 5.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 5 zmieniony został § 2 Statutu Spółki w następujący sposób:

 

Dotychczasowe brzmienie:

„§2 Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą NOVAVIS Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu NOVAVIS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

 

Nowe brzmienie:

„§2 Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą VOOLT Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu VOOLT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

 

Podstawa prawna:

4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Protokół z NWZA Novavis S.A. z dnia 22 grudnia 2020 roku.pdf  (rozmiar: 203.3 KB)

Tekst jednolity Statutu Spółki po NWZA z dnia 22 grudnia 2020 roku.pdf (rozmiar: 173.3 KB)

EBI 23/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za listopad 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Listopad 2020.pdf

EBI 22/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikiem, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

NWZ 22.12.20 – Ogłoszenie.pdf  rozmiar: 294 KB

NWZ 22.12.20 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 285.6 KB

NWZ 22.12.20 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu Spółki.pdf rozmiar: 280.6 KB

NWZ 22.12.20 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 491.5 KB

NWZ 22.12.20 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 134.2 KB

 

EBI 21/2020: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D i E Novavis S.A.

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, to jest 20 listopada 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy Spółka Jawna, wpisaną Decyzją numer 7/2017 p.o. Dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2017 roku na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi na rzecz Emitenta, mającej na celu wprowadzenie akcji serii D oraz akcji serii E Novavis Spółki Akcyjnej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 20/2020: Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za III Q 2020.pdf

EBI 19/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za październik 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Październik 2020.pdf

EBI 18/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za wrzesień 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Wrzesień 2020.pdf

EBI 17/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za sierpień 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Sierpień 2020.pdf