EBI 5/2022: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 01.03.2022 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Primefields sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Granicznej 29, posiadającą numer NIP: 634 272 27 97.

Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone, jak również przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, wraz ze zbadaniem ksiąg rachunkowych obejmujących okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 4/2022: Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT S.A. za IV Q 2021.pdf

EBI 3/2022: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2022 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2022 roku – raport okresowy za IV kwartał 2021 roku,

– 16 maja 2022 roku – raport okresowy za I kwartał 2022 roku,

– 16 sierpnia 2022 roku – raport okresowy za II kwartał 2022 roku,

– 14 listopada 2022 roku – raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

 

Raport roczny:

– 29 kwietnia 2022 roku – raport roczny za 2021 rok.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

EBI 2/2022: Zakończenie publikacji raportów miesięcznych przez VOOLT S.A.

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zakończeniu publikacji raportów miesięcznych, to jest o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonego w pkt 16 Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Mając powyższe na uwadze, Spółka nie będzie publikowała raportów miesięcznych począwszy od raportu miesięcznego za miesiąc styczeń 2022 roku.

Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych przez VOOLT S.A. wynika z następujących okoliczności:

 1. Emitent publikuje raporty kwartalne, zawierające informacje pozwalające na bieżąco oceniać sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Spółki.
 2. W wypadku dojścia do istotnych zdarzeń jednorazowych, Spółka publikuje raporty bieżące na podstawie których możliwa jest ocena wpływu danego zdarzenia na obecną i przyszłą sytuację Emitenta.
 3. Zarząd potrzebuje czasu aby przeprowadzić reorganizację i modernizację działu Relacji Inwestorskich VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:
§4 ust. 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 1/2022: Raport miesięczny VOOLT S.A. za grudzień 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny VOOLT S.A. – Grudzień 2021.pdf

EBI 32/2021: Raport miesięczny VOOLT S.A. za listopad 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za listopad 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny VOOLT S.A. – Listopad 2021.pdf

EBI 31/2021: Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT S.A. za III Q 2021.pdf

EBI 30/2021: Raport miesięczny VOOLT S.A. za październik 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za październik 2021 roku.

 

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny VOOLT S.A. – Październik 2021.pdf

EBI 29/2021: Raport miesięczny VOOLT S.A. za wrzesień 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za wrzesień 2021 roku.

 

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny VOOLT S.A. – Wrzesień 2021.pdf

 

EBI 28/2021: Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego EBI o numerze 1/2021 („Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku”) z dnia 5 stycznia 2021 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji Raportu Okresowego za III kwartał 2021 roku.

 

Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych, termin publikacji Raportu Okresowego za III kwartał 2021 roku został wyznaczony na dzień 10 listopada 2021 roku.

 

Emitent niniejszym informuje, że nowy termin publikacji Raportu Okresowego za III kwartał 2021 roku zostaje ustalony na dzień 15 listopada 2021 roku.

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w Raporcie Bieżącym EBI o numerze 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku pozostają bez zmian, a ich ewentualne korekty będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu