EBI 5/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za luty 2020 roku.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Luty 2020.pdf

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za IV Q 2019.pdf

EBI 3/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za styczeń 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Styczeń 2020.pdf

EBI 2/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Grudzień 2019.pdf

EBI 1/2020: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2020 roku – raport okresowy za IV kwartał 2019 roku,

– 14 maja 2020 roku – raport okresowy za I kwartał 2020 roku,

– 14 sierpnia 2020 roku – raport okresowy za II kwartał 2020 roku,

– 13 listopada 2020 roku – raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

 

Raport roczny:

– 28 maja 2020 roku – raport roczny za 2019 rok.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podobnie jak w roku poprzednim, korzystając z dyspozycji §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

 

Podstawa prawna:
6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 22/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za listopad 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Listopad 2019.pdf

EBI 21/2019: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym dokonuje korekty treści raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku (to jest za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku), opublikowanego przez Emitenta raportem o numerze EBI 20/2019 w dniu 14 listopada 2019 roku.

 

Wprowadzona korekta wynika z błędów w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych”, w tym oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na tym, że w rozdziale dziesiątym „Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za III kwartał 2019 roku – Dane skonsolidowane”, w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych”, w pozycji „Zysk (strata) netto” za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku podano błędną jego wartość.

 

Przed korektą Emitent podał, że „Zysk (strata) netto” za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku wyniósł 433 123,45 złotych, podczas gdy prawidłowa jego wartość wynikająca z przedstawionego „Rachunku zysków i strat w układzie porównawczym” to 4 331 123,45 złotych. Dokonane korekty wpłynęły na zmiany w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych” przedstawione w „Kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za III kwartał 2019 roku – Dane skonsolidowane”. Pozostałe tabele wchodzące w skład raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2019 roku nie uległy zmianie.

 

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Novavis S.A. przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za III Q 2019 v2.pdf

 

EBI 20/2019: Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za III Q 2019.pdf

EBI 19/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za październik 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Październik 2019.pdf

EBI 18/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za wrzesień 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Wrzesień 2019.pdf