ESPI 9/2020: Odpowiedź Novavis S.A. na wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 8/2020 („Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej”) z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku Emitent po dokonaniu analizy stanu prawnego przekazał Funduszowi Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”) pisemne stanowisko, w którym wskazał, że:

 

 1. Emitent stoi na stanowisku, iż brak jest prawnej możliwości kontynuacji umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „CAC”) z dnia 22 maja 2020 r. (dalej „Umowa przedwstępna”);
 2. Emitent nadal potwierdza intencję sprzedaży udziałów w CAC wyrażoną w Umowie przedwstępnej za cenę w niej wskazanej.

 

Mając powyższe na uwadze Emitent zaproponował Funduszowi powrót do rozmów zmierzających do sprzedaży udziałów CAC. Warunkiem prowadzenia dalszych rozmów jest uwiarygodnienie posiadania przez Fundusz środków pieniężnych na zapłatę ceny sprzedaży udziałów CAC.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 8/2020: Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał od Funduszu Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) pisemne Wezwanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży 27.000 udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, datowane na dzień 19 czerwca 2020 roku. Emitent zajmie stanowisko w przedmiocie powyższego wezwania po dokonaniu analizy stanu prawnego i przekaże je do publicznej wiadomości w kolejnym raporcie bieżącym.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 7/2020: Odstąpienie od znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 5/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.”) z dnia 22 maja 2020 roku, Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2020 roku Emitent złożył oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w CAC PV spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostało skierowane do Funduszu Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 12/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za maj 2020 roku.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Maj 2020.pdf

ESPI 6/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 30.06.20 – Ogłoszenie.pdf

ZWZ 30.06.20 – Projekty Uchwał.pdf

ZWZ 30.06.20 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf

ZWZ 30.06.20 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf

EBI 11/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 30.06.20 – Ogłoszenie.pdf

ZWZ 30.06.20 – Projekty Uchwał.pdf

ZWZ 30.06.20 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf

ZWZ 30.06.20 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf

EBI 10/2020: Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2019

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2019 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2019.

Załączniki:
1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Roczny Novavis – Raport Roczny za rok obrotowy 2019.pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #4 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #5 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2019].pdf

ESPI 5/2020: Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 22 maja 2020 roku umowy przedwstępnej sprzedaży 27 000 (dwudziestu siedmiu tysięcy) udziałów w spółce pod firmą CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000374405) ze spółką pod firmą Fundusz Nowych Technologii enter finto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

 

Zgodnie z treścią umowy Fundusz Nowych Technologii enter finto Spółka Akcyjna zobowiązał się do zakupu 30 000 (trzydziestu tysięcy) udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Novavis, które stanowią 100% (sto procent) udziałów tego podmiotu.

 

Podstawą zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży 27 000 (dwudziestu siedmiu tysięcy) udziałów Emitenta w spółce pod firmą CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podmiotowi Fundusz Nowych Technologii enter finto S.A. jest zawarty w dniu dzisiejszym list intencyjny pomiędzy Funduszem Nowych Technologii enter finto S.A., a spółką publiczną Rubicon Partners Spółka Akcyjna, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dotyczący sprzedaży pakietu spółek technologicznych realizujących inwestycje w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji inwestycji z sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

 

Wartość transakcji sprzedaży 27 000 (dwudziestu siedmiu tysięcy) udziałów należących do Emitenta ustalono na 2 700 000 PLN (dwa miliony siedemset tysięcy złotych), która to cena zostanie rozliczona w ten sposób, że Emitent otrzyma pakiet akcji Rubicon Partners S.A., które Fundusz Nowych Technologii enter finto S.A. uzyska w zamian za aktywa wniesione do Rubicon Partners S.A. Wniesienie aktywów Funduszu Nowych Technologii enter finto S.A. do Rubicon Partners S.A. odbędzie się na zasadach określonych w liście intencyjnym podpisanym przez te podmioty w dniu dzisiejszym.

 

Nadrzędnym celem wzajemnych transakcji jest budowa wraz z partnerami silnego podmiotu działającego na rynku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w którym Novavis S.A. będzie posiadał znaczący udział kapitałowy, a także będzie znaczącym akcjonariuszem spółki publicznej Rubicon Partners S.A. Ponadto Emitent uzyska prawo delegowania do Rady Nadzorczej Rubicon Partners S.A. swojego przedstawiciela. Zgodnie z zawartym porozumieniem Fundusz Nowych Technologii enter finto S.A. wniesie do spółki Rubicon Partners S.A. dodatkowy pakiet posiadanych firm technologicznych, które specjalizują się między innym w obrocie energią, a także budowie, konserwacji oraz utrzymaniu sieci energetycznych. Spółki z portfela Funduszu Nowych technologii enter finto S.A. dysponują ponadto nieruchomościami pozwalającymi na zaprojektowanie wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 380 MW, a także posiadają zabezpieczenie finansowe pozwalające na prowadzenie budowy w formule EPC&F (Engineering, Procurement, Construction and Financing) o wartości nie mniejszej niż 50 milionów Euro.

 

Zarząd Emitenta wraz z Radą Nadzorcza oceniają, że współpraca na poziomie kapitałowym zapewni rozwój Novavis Spółki Akcyjnej, zagwarantuje dostęp do kapitału inwestycyjnego i pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału Grupy Kapitałowej Novavis. Pozwoli też na rozwój biura projektowego oraz obecnie prowadzonych i nowych projektów deweloperskich. W planach strategii rozwoju projektu założono, że na bazie niniejszej transakcji w latach od 2020 do 2025 powstanie podmiot posiadający znaczący udział w segmencie rynku Odnawialnych Źródeł Energi, działający w pierwszym etapie na rynku polskim, a zgodnie z planem od roku 2021 także poza granicami Polski.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 4/2020: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej na budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 2 MWp. Poza fizyczną realizacją projektów zadaniem CAC PV jest prowadzenie budów od strony formalnej, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i pomiarów, a w ostatnim etapie oddanie ukończonych inwestycji do użytkowania oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z założeniami wygranych przez inwestora aukcji OZE. Po stronie inwestora ustalono dostawy kluczowych komponentów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 9/2020: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie, ul. Nurmiego 27 (03-289 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 536 001 19 07 oraz wpisaną pod numerem 9 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. z 2006 r. poz. 1000).

 

Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2019, a także zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone.

 

Podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu