EBI 12/2016: Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2016 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za kwiecień 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Kwiecień 2016

ESPI 2/2016: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone w dniu 8 kwietnia 2016 roku na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 8 kwietnia 2016 roku Pan Wojciech Żak sprzedał poza rynkiem regulowanym na podstawie jednorazowej umowy cywilno-prawnej 150 000 _sto pięćdziesiąt tysięcy_ sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Transakcja została zawarta w cenie 1,03 zł _jeden złoty trzy grosze_ za akcję.

Przed sprzedażą akcji Pan Wojciech Żak posiadał 823 793 sztuk akcji, co stanowiło 17,12% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 17,12% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Po dokonaniu transakcji sprzedaży w dniu 8 kwietnia 2016 roku Pan Wojciech Żak posiadał 673 793 sztuk akcji, co stanowiło 14,00% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 14,00% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z rejestracją w dniu 22 kwietnia 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 360 937,50 zł w drodze emisji 3 609 375 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 673 793 sztuk akcji posiadanych przez Pana Wojciecha Żak stanowi w dniu dzisiejszym 8,00% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 8,00% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 1/2016: Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone w dniu 8 kwietnia 2016 roku zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538).

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 8 kwietnia 2016 roku Pan Wojciech Żak sprzedał poza rynkiem regulowanym na podstawie jednorazowej umowy cywilno-prawnej 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Transakcja została zawarta w cenie 1,03 zł _jeden złoty trzy grosze_ za akcję.

Przed sprzedażą akcji Pan Wojciech Żak posiadał 823 793 sztuk akcji, co stanowiło 17,12% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 17,12% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Po dokonaniu transakcji sprzedaży w dniu 8 kwietnia 2016 roku Pan Wojciech Żak posiadał 673 793 sztuk akcji, co stanowiło 14,00% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 14,00% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z rejestracją w dniu 22 kwietnia 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 360 937,50 zł w drodze emisji 3 609 375 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 673 793 sztuk akcji posiadanych przez Pana Wojciecha Żak stanowi w dniu dzisiejszym 8,00% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 8,00% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

EBI 11/2016: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Novavis S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 kwietnia 2016 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 360 937,50 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji 3 609 375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Novavis S.A. w kwocie 842 187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) dzieli się na 8 421 875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

– 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
– 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
– 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
– 2 062 500 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
– 3 609 375 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 8 421 875 głosów.

W konsekwencji zarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonane zostały następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) uchylone zostało dotychczasowe brzmienie §7 ust. 7.1 nadając mu następujące brzmienie:
?7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.421.875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D oraz 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E.?

2) uchylone zostało dotychczasowe brzmienie §7 ust. 7.1.a nadając mu następujące brzmienie:
?7.1.a Akcje serii A, B, C, D i E zostają pokryte w całości wkładem pieniężnym.?

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości aktualny odpis KRS, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz powyższe zmiany Statutu Spółki podyktowane podwyższeniem kapitału zakładowego.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt. 5 oraz §4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Odpis KRS Novavis S.A. z dnia 22.04.2016 r.

Tekst jednolity Statutu Spółki po rejestracji emisji akcji serii E (20.04.16)

EBI 10/2016: Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2016 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za marzec 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Marzec 2016

EBI 9/2016: Zamknięcie subskrypcji akcji serii E

W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie uchwał podjętych podczas Posiedzenia Zarządu Emitenta (akt notarialny Repertorium A Nr 2405/2015 z dnia 8 października 2015 roku), to jest Uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dla wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, Uchwały Nr 2 w sprawie upoważnienia dla Zarządu oraz Uchwały Nr 3 w sprawie zmian w Statucie dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego, podjętych na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust. 7.6 – 7.8 Statutu Emitenta, Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje następujące informacje związane z przeprowadzeniem emisji akcji na okaziciela serii E.

Akcje na okaziciela serii E wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest w trybie subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Novavis S.A. uchwałami Nr 2/10/2015 oraz 3/10/2015 (objętymi protokołem nr 1/05/10/2015 posiedzenia Rady Nadzorczej Novavis S.A. z dnia 5 października 2015 roku) udzieliła zgody podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii E oraz na całkowite wyłączenie prawa poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez emisję nowych akcji serii E.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 stycznia 2016 roku, zaś jej zamknięcie nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2016 roku.

2. Data przydziału akcji:
Akcje na okaziciela serii E zostały przydzielone w dniu 7 kwietnia 2016 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 3 609 375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Brak redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 3 609 375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje na okaziciela serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Na akcje na okaziciela serii E zapis złożył jeden podmiot, do którego skierowana była subskrypcja prywatna.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
Akcje na okaziciela serii E zostały przydzielone jednemu podmiotowi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję akcji serii E.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 1 703,00 zł przy następującym podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? koszt nie wystąpił,
b) wynagrodzenia subemitentów – koszt nie wystąpił,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszt nie wystąpił,
d) promocji oferty – koszt nie wystąpił,
e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata sądowa od wniosku do KRS): 1 703,00 złotych.

Koszty emisji akcji serii E zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 8/2016: Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2016 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za luty 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Luty 2016

EBI 7/2016: Przystąpienie do Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów „Kraje Europy Środkowej i Wschodniej – Chiny”

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna (?Emitent?) informuje, że w dniu 26 lutego 2016 roku Emitent przystąpił do Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów ?Kraje Europy Środkowej i Wschodniej ? Chiny? (?Stowarzyszenie?) w charakterze Członka Wspierającego Stowarzyszenie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów firm zajmujących się handlem zagranicznym i inwestycjami, które działają w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i są zainteresowane współpracą gospodarczą z Chinami. Stowarzyszenie współpracuje z organami państwowymi i organami samorządu terytorialnego w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej mając na celu rozwój i umacnianie więzi gospodarczych z przedsiębiorcami i ich organizacjami w Chinach. Członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawne z Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii , Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier) zainteresowane rozwojem stosunków gospodarczych i handlowych z Chinami.

Emitent jednocześnie oświadczył, że podziela cele Stowarzyszenia określone w jego statucie, a w szczególności ?wzmacnianie współpracy społecznej, ekonomicznej i kulturalnej pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej a Chinami, służącej pokojowemu rozwojowi regionu?.

Stowarzyszenie wesprze Novavis S.A. wszelkimi działaniami w zakresie włączenia się do przedsięwzięć gospodarczych związanych z realizacją wizji i działania w sprawie wspólnego budowania Pasa Gospodarczego wzdłuż Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 5/2016: Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2016 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za styczeń 2016 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Styczeń 2016