ESPI 7/2014: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 26 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 4 sierpnia 2014 roku Pan Wojciech Żak sprzedał łącznie poza rynkiem zorganizowanym 80.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. na podstawie umowy cywilno-prawnej sprzedaży akcji. Wartość transakcji wyniosła 80 000,00 zł.

Przed sprzedażą akcji Pan Wojciech Żak posiadał 603.793 sztuk akcji, co stanowiło 21,96% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 21,96% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pan Wojciech Żak posiada 523.793 sztuk akcji, co stanowi 19,05% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 19,05% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 5/2014: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 12 maja 2014 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 8 maja 2014 roku Pan Wojciech Żak sprzedał łącznie poza rynkiem zorganizowanym 86.207 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. na podstawie umowy cywilno-prawnej sprzedaży akcji. Wartość transakcji to średnia cena za akcje od dnia debiutu.

Przed sprzedażą akcji Pan Wojciech Żak posiadał 690.000 sztuk akcji, co stanowiło 25,09% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 25,09% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pan Wojciech Żak posiada 603.793 sztuk akcji, co stanowi 21,96% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 21,96% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 4/2014: Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 12 maja 2014 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 8 maja 2014 roku Pan Wojciech Żak sprzedał łącznie poza rynkiem zorganizowanym 86.207 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. na podstawie umowy cywilno-prawnej sprzedaży akcji. Wartość transakcji to średnia cena za akcje od dnia debiutu.

Przed sprzedażą akcji Pan Wojciech Żak posiadał 690.000 sztuk akcji, co stanowiło 25,09% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 25,09% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pan Wojciech Żak posiada 603.793 sztuk akcji, co stanowi 21,96% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 21,96% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 3/2014: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 25.04.2014 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 kwietnia 2014 r.:

1. Marshall Nordic Limited
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1265000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1265000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 61,56%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 47,78%

2. Wojciech Żak
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 690000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 690000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 33,58%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 25,09%

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się pięciu akcjonariuszy, posiadających w sumie 2104000 akcji, które uprawniają do wykonania 2104000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 76,51% kapitału akcyjnego Spółki.

Obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 2055000 akcji, które uprawniają do wykonania 2055000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 74,72% kapitału akcyjnego Spółki.

ESPI 1/2014: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz dodatkowe załączniki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
Plik Opis
ZWZ_25.04.14_-_Ogloszenie.pdf Ogłoszenie
ZWZ_25.04.14_-_Projekty_Uchwal.pdf Projekty Uchwał
ZWZ_25.04.14_-_Formularz_Pelnomocnictwa.pdf Formularz Pełnomocnictwa
ZWZ_25.04.14_-_Zalacznik_-_Tekst_Jednolity_Statutu_Novavis.pdf Tekst Jednolity Statutu
ZWZ_25.04.14_-_Zalacznik_-_Regulamin_WZA.pdf Regulamin WZA

ESPI 11/2013: Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 2 grudnia 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 29 listopada 2013 roku Prezes Zarządu Wojciech Żak, nabył łącznie poza rynkiem 70.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A.

Przed zakupem akcji Pan Wojciech Żak posiadał 620.000 sztuk akcji, co stanowiło 22,55% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 22,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna Pan Wojciech Żak posiada 690.000 sztuk akcji, co stanowi 25,09% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 25,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ESPI 10/2013: Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 2 grudnia 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 29 listopada 2013 roku Prezes Zarządu Wojciech Żak, nabył łącznie poza rynkiem 70.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A.

Przed zakupem akcji Pan Wojciech Żak posiadał 620.000 sztuk akcji, co stanowiło 22,55% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 22,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna Pan Wojciech Żak posiada 690.000 sztuk akcji, co stanowi 25,09% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 25,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ESPI 9/2013: Przekroczenie progu 45% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 14 października 2013 roku Spółka otrzymała od spółki Marshall Nordic Limited zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 14 października 2013 roku spółka Marshall Nordic Limited, nabyła łącznie 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A.

Przed zakupem akcji spółka Marshall Nordic Limited posiadała 765.000 sztuk akcji, co stanowiło 27,81% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 27,81% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna spółka Marshall Nordic Limited posiada 1.314.000 sztuk akcji, co stanowi 47,78% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 47,78% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 8/2013: Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 14 października 2013 roku Spółka otrzymała od Marshall Nordic Limited zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 14 października 2013 roku spółka Marshall Nordic Limited, nabyła łącznie 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A.

Przed zakupem akcji spółka Marshall Nordic Limited posiadała 765.000 sztuk akcji, co stanowiło 27,81% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 27,81% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna spółka Marshall Nordic Limited posiada 1.314.000 sztuk akcji, co stanowi 47,78% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 47,78% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ESPI 7/2013: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 14 października 2013 roku Spółka otrzymała od pani Hanny Stachura zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 14 października 2013 roku Pani Hanna Stachura sprzedała łącznie 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Wartość transakcji to średnia cena za akcje od dnia debiutu.

Przed sprzedażą akcji Pani Hanna Stachura posiadała 686.000 sztuk akcji, co stanowiło 24,95% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 24,95% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pani Hanna Stachura posiada 137.000 sztuk akcji, co stanowi 4,98% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 4,98% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.