EBI 12/2018: Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za maj 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Maj 2018

ESPI 2/2018: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 27.06.18 – Ogłoszenie rozmiar: 257.6 KB

ZWZ 27.06.18 – Projekty Uchwał rozmiar: 307.3 KB

ZWZ 27.06.18 – Formularz Pełnomocnictwa rozmiar: 492.8 KB

ZWZ 27.06.18 – Struktura Kapitału Zakładowego rozmiar: 134.2 KB

EBI 11/2018: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 27.06.18 – Ogłoszenie rozmiar: 257.6 KB

ZWZ 27.06.18 – Projekty Uchwał rozmiar: 307.3 KB

ZWZ 27.06.18 – Formularz Pełnomocnictwa rozmiar: 492.8 KB

ZWZ 27.06.18 – Struktura Kapitału Zakładowego rozmiar: 134.2 KB

EBI 10/2018: Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2017

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2017 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2017.

 

Załączniki:

 1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017.
 2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017.
 3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017.
 4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.
 5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Roczny Novavis za 2017 rok

Raport Roczny Novavis – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej [2017]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2017]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2017]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #4 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka [2017]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #5 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2017]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2017]

 

EBI 9/2018: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 25 maja 2018 roku Spółka podpisała umowę z firmą audytorską Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie, ul. Nurmiego 27 (03-289 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 536 001 19 07 oraz wpisaną pod numerem 9 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. z 2006 r. poz. 1000).

 

Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017, a także zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

EBI 8/2018: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za I Q 2018

EBI 7/2018: Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za kwiecień 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Kwiecień 2018

EBI 6/2018: Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za marzec 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Marzec 2018

ESPI 1/2018: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z pozytywną oceną dotychczasowych prac prowadzonych przez CAC PV sp. z o.o. (spółkę zależną wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis) dotyczących kontraktu, o którego podpisaniu Emitent informował 7 września 2017 roku raportem bieżącym ESPI o numerze 6/2017, w dniu 23 marca 2018 roku podpisano nowe kontrakty, których przedmiotem jest budowa na terenie jednego z państw Unii Europejskiej kolejnych elektrowni fotowoltaicznych w formule EPC. Każda z nowo zakontraktowanych instalacji PV będzie miała moc 500 kWp DC. W związku z powyższym zakres prac CAC PV sp. z o.o. zwiększył się z pierwotnie komunikowanych dwunastu do dwudziestu dwóch instalacji fotowoltaicznych. Każdy z projektów ma zabezpieczone finansowanie bankowe.

Okres realizacji nowych kontraktów to 2018 rok. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Novavis w roku obrotowym 2018.

Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

EBI 5/2018: Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za luty 2018 r.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Luty 2018