ESPI 25/2020: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.

Na podstawie artykułu 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26, Pawilon 58, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 24/2020: Zawarcie istotnego Porozumienia przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie istotnego Porozumienia przez spółkę zależną od Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 września 2020 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o zawarciu Porozumienia o Współpracy („Porozumienie”) z międzynarodowym podmiotem, który rozpoczął proces budowy dwóch wielkoskalowych inwestycji fotowoltaicznych o mocach 190 MW oraz 340 MW w południowej części Europy. Do portfolio dewelopera należy także projekt elektrowni wiatrowej o mocy przekraczającej 50 MW. Zawarte Porozumienie o Współpracy gwarantuje podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Novavis udział w projektach w charakterze wyłącznego partnera branżowego.

 

Współpraca pomiędzy Stronami Porozumienia będzie realizowana na różnych etapach, począwszy od prac projektowych (mających na celu uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę), przez wybór technologii, konsultacje ekonomiczne, realizację fizycznej budowy, nadzór merytoryczny i techniczny nad pracami budowlanymi, po świadczenie usług związanych z serwisem, eksploatacją i utrzymaniem ukończonych projektów. Zgodnie z wolą Stron współpraca dotyczyć będzie również zaprojektowania i możliwej budowy innowacyjnych systemów magazynowania energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej w tym regionie kontynentu europejskiego. W związku z lokalizacją projektów, produktywność energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych jest o ponad 30% wyższa niż na terenie Polski.

 

Z dniem zawarcia Porozumienia specjaliści CAC PV sp. z o.o. wraz z zespołem projektowym dewelopera rozpoczęli prace dotyczące analizy posiadanej dokumentacji prawnej, a także przeglądu oraz aktualizacji projektów wykonawczych i technicznych.

 

Jednocześnie zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd CAC PV sp. z o.o., szczegółowe zakresy zadań do realizacji w ramach poszczególnych etapów będą podlegały oddzielnym Umowom, zaś każdy z projektów traktowany będzie indywidualnie.

 

Ponadto, zgodnie z zapisami zawartego Porozumienia o Współpracy, Rubicon Partners Spółka Akcyjna (wkrótce Novavis Group Spółka Akcyjna) objęła prawo pierwokupu projektów po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę.

 

W opinii Zarządu Novavis Spółka Akcyjna realizacja opisanego powyżej zakresu Porozumienia będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis w latach kolejnych.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 17/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za sierpień 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Sierpień 2020.pdf

 

ESPI 23/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 września 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach serii D Spółki.

 

Zbycie przez spółkę Marshall Nordic Limited łącznie 420 000 niepublicznych akcji serii D Novavis S.A. odbyło się za pośrednictwem domu maklerskiego, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zawarta transakcja jest jednym z etapów związanych z realizacją trójstronnej Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 roku.

 

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji serii D, spółka Marshall Nordic Limited posiadała 6 138 602 akcje Emitenta, które stanowiły 72,89% ogólnej liczby akcji. Uprawniały one do wykonywania 6 138 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 72,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po dokonaniu transakcji zbycia akcji serii D, spółka Marshall Nordic Limited posiada 5 718 602 akcje Emitenta, które stanowią 67,90% ogólnej liczby akcji. Uprawniają one do wykonywania 5 718 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 67,90% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Jednocześnie spółka Marshall Nordic Limited poinformowała Zarząd Novavis S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z dokonanym zbyciem 420 000 niepublicznych akcji serii D Emitenta, zmniejszeniu uległ jej udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. poniżej progu 70%.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od spółki Marshall Nordic Limited, której Dyrektorem Zarządzającym jest Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Marshall Nordic Limited

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 22/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 września 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach serii D Spółki.

 

Zgodnie z otrzymaną informacją, w dniu 7 września 2020 roku Pan Wojciech Żak zawarł umowę sprzedaży 132 727 niepublicznych akcji serii D Novavis Spółka Akcyjna. Transakcja odbyła się za pośrednictwem domu maklerskiego, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Przeniesienie własności akcji Novavis S.A. na rzecz nabywcy nastąpi do dnia 30 października 2020 roku.

 

Przed przeniesieniem własności niepublicznych akcji serii D Emitenta, Pan Wojciech Żak posiada 657 162 akcje Spółki, które stanowią 7,80% ogólnej liczby akcji i uprawniają do wykonywania 657 162 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 7,80% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po przeniesieniu własności niepublicznych akcji serii D Emitenta, Pan Wojciech Żak posiadać będzie 524 435 akcji Spółki, które stanowić będą 6,23% ogólnej liczby akcji i uprawniać będą do wykonywania 524 435 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowić będzie 6,23% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od Pana Wojciecha Żaka – Prezesa Zarządu Novavis Spółki Akcyjnej – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Wojciech Żak

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 21/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 września 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach serii D oraz E Spółki.

 

Zgodnie z otrzymaną informacją, w dniu 7 września 2020 roku spółka Marshall Nordic Limited zawarła umowę sprzedaży 1 037 898 niepublicznych akcji serii D oraz 3 062 102 niepublicznych akcji serii E, to jest łącznie 4 100 000 niepublicznych akcji Novavis Spółka Akcyjna. Transakcja odbyła się za pośrednictwem domu maklerskiego, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i jest jednym z etapów niezbędnych do realizacji zapisów trójstronnej Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 roku pomiędzy Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie.

 

Przeniesienie własności akcji Novavis S.A. na rzecz nabywcy nastąpi po wydaniu akcji Emitenta będących przedmiotem umowy sprzedaży akcji oraz po spełnieniu się warunku zawieszającego to jest po zapłacie części ceny sprzedaży akcji Novavis S.A., co – zgodnie z zawartą w dniu 24 sierpnia 2020 roku Umową Inwestycyjną pomiędzy Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie – nastąpi do dnia 30 października 2020 roku.

 

Przed przeniesieniem własności niepublicznych akcji serii D oraz E Emitenta, spółka Marshall Nordic Limited posiada 6 138 602 akcje Emitenta, które stanowią 72,89% ogólnej liczby akcji. Uprawniają one do wykonywania 6 138 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 72,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po przeniesieniu własności niepublicznych akcji serii D oraz E Emitenta, spółka Marshall Nordic Limited posiadać będzie 2 038 602 akcje Emitenta, które stanowić będą 24,21% ogólnej liczby akcji. Będą one uprawniać do wykonywania 2 038 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowić będzie 24,21% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Jednocześnie spółka Marshall Nordic Limited poinformowała Zarząd Novavis S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż po przeniesieniu własności niepublicznych akcji serii D oraz E Emitenta na nabywcę, co nastąpić ma do dnia 30 października bieżącego roku, zmniejszeniu ulegnie jej udział w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. poniżej progu 25%.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od spółki Marshall Nordic Limited, której Dyrektorem Zarządzającym jest Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Marshall Nordic Limited

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 20/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4 września 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach na okaziciela serii E Spółki.

 

Zbycie przez spółkę Marshall Nordic Limited łącznie 422 273 niepublicznych akcji na okaziciela serii E Novavis S.A. odbyło się za pośrednictwem domu maklerskiego w dwóch transakcjach, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zawarte transakcje są jednym z etapów niezbędnych do realizacji zapisów trójstronnej Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 roku pomiędzy Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w oraz Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie.

 

Przed dokonaniem dwóch transakcji zbycia akcji na okaziciela serii E, spółka Marshall Nordic Limited posiadała 6 560 875 akcji Emitenta, które stanowiły 77,90% ogólnej liczby akcji. Uprawniały one do wykonywania 6 560 875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 77,90% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po dokonaniu dwóch transakcji zbycia akcji na okaziciela serii E, spółka Marshall Nordic Limited posiada 6 138 602 akcji Emitenta, które stanowią 72,89% ogólnej liczby akcji. Uprawniają one do wykonywania 6 138 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 72,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Jednocześnie spółka Marshall Nordic Limited poinformowała Zarząd Novavis S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z dokonanym zbyciem 422 273 niepublicznych akcji na okaziciela serii E Emitenta, zmniejszeniu uległ jej udział w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. poniżej progu 75%.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od spółki Marshall Nordic Limited, której Dyrektorem Zarządzającym jest Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Marshall Nordic Limited

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 19/2020: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.

Na podstawie artykułu 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26, Pawilon 58, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 16/2020: Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za II Q 2020.pdf

 

ESPI 18/2020: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.

Na podstawie artykułu 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26, Pawilon 58, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu