EBI 7/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za marzec 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Marzec 2021.pdf

EBI 6/2021: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2021 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie przy ulicy Paavo Nurmiego 27, wpisaną pod numerem 9 na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego oraz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 536 001 19 07.

 

Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, a także zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone.

 

Podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 5/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za luty 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Luty 2021.pdf

 

ESPI 3/2021: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis

Temat:

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 5 marca 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 MW.

 

Zgodnie z zawartą umową, VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykona na zlecenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem farmy fotowoltaicznej, która zlokalizowana zostanie na gruntach należących do Inwestora. Poza produkcją energii elektrycznej i wprowadzeniem jej do sieci, instalacja fotowoltaiczna będzie współpracowała z istniejącym układem kogeneracyjnym, w celu stabilizacji systemu elektroenergetycznego.

 

Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

Ponadto VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we współpracy z Inwestorem rozpocznie prace koncepcyjne dotyczące systemu magazynowania energii w technologii wodorowej. Partnerem projektu „Bank energii o pojemności 1 MWh” jest wiodący producent technologii PV na rynku europejskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 2/2021/KOR: Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku

Temat:

Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie Bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu przez Emitenta korekty omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku. W raporcie tym – z uwagi na błąd pisarski – Spółka wskazała w ostatnim akapicie błędną datę zawarcia Umowy.

 

Spółka oświadcza, że zawarte raporcie bieżącym ESPI 2/2021 zdanie:

 

„Umowa z dnia 16 lutego 2021 roku jest kolejnym etapem wdrażania innowacyjnych projektów  proekologicznych w strategii Dino Polska, a także następnym krokiem we współpracy podmiotów VOOLT i Inwestora, po komunikowanym uprzednio zawarciu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW.”

 

powinno było brzmieć:

 

„Umowa z dnia 18 lutego 2021 roku jest kolejnym etapem wdrażania innowacyjnych projektów  proekologicznych w strategii Dino Polska, a także następnym krokiem we współpracy podmiotów VOOLT i Inwestora, po komunikowanym uprzednio zawarciu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW.”

 

Pozostała treść raportu bieżącego ESPI 2/2021 pozostaje bez zmian.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 2/2021: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy ramowej na budowę trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda, na zlecenie Dino Polska.

 

Zgodnie z zawartą umową, VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykona na zlecenie Dino Polska prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. Wybudowane inwestycje będą miały na celu produkcję energii elektrycznej na pokrycie własnych potrzeb energetycznych centrów logistycznych Inwestora. Uzgodniony przez strony termin oddania projektów do użytkowania przypada na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

Umowa z dnia 16 lutego 2021 roku jest kolejnym etapem wdrażania innowacyjnych projektów  proekologicznych w strategii Dino Polska, a także następnym krokiem we współpracy podmiotów VOOLT i Inwestora, po komunikowanym uprzednio zawarciu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. Niniejsza informacja przekazana została do publicznej wiadomości w dniu 6 października 2020 roku raportem ESPI o numerze 28/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.”).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 4/2021: Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za IV Q 2020.pdf

EBI 3/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2021 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za styczeń 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Styczeń 2021.pdf

ESPI 1/2021: Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela

Temat:

Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7.3 Statutu Spółki, zgodnie z otrzymanymi wnioskami Akcjonariuszy o zamianę posiadanych przez nich akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela, w dniu 28 stycznia 2021 roku podjął Uchwałę Zarządu o dokonaniu zamiany 2 062 500 akcji imiennych serii D na 2 062 500 akcji na okaziciela serii D. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Przed zamianą akcje serii D były akcjami imiennymi zwykłymi, a po zamianie stały się akcjami zwykłymi na okaziciela. Zamiana akcji imiennych serii D Emitenta na akcje na okaziciela związana jest z obligatoryjną dematerializacją akcji serii D oraz E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu opisanej wyżej zamiany nie uległa zmianie i wynosi 842 187,50 złotych. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki po dokonaniu zamiany nie uległa zmianie i wynosi 8 421 875 głosów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 2/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Grudzień 2020.pdf