EBI 26/2021: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 września 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej VOOLT S.A. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Leszek Puścian złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. W treści otrzymanej informacji nie podano przyczyny rezygnacji.

 

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Leszkowi Puścianowi za jego zaangażowanie i wkład w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOOLT Spółki Akcyjnej.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

ESPI 12/2021: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku:

 

  • Novavis Group Spółka Akcyjna

– liczba zarejestrowanych akcji na NWZA: 4 780 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na NWZA: 93,01%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76%

 

  • Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na NWZA: 349 622

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 349 622

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na NWZA: 6,80%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,15%

 

Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się czterech Akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 139 083 akcji, które uprawniają do wykonania 5 139 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. Ich akcje stanowią 61,02% kapitału akcyjnego Spółki.

 

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczyło czterech Akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 139 083 akcji, które uprawniały do wykonania 5 139 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. Ich akcje stanowiły 61,02% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 25/2021: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Protokół z NWZA VOOLT S.A. z dnia 17 września 2021 roku

EBI 24/2021: Raport miesięczny VOOLT S.A. za sierpień 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za sierpień 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny VOOLT S.A. – Sierpień 2021.pdf

ESPI 10/2021: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

 

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 września 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

 

Załączniki:

NWZ 17.09.21 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 228.3 KB

NWZ 17.09.21 – Projekty Uchwał.pdf  rozmiar: 211.6 KB

NWZ 17.09.21 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 328.4 KB

NWZ 17.09.21 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 135.6 KB

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 23/2021: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 września 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

NWZ 17.09.21 – Ogłoszenie.pdf

NWZ 17.09.21 – Projekty Uchwał.pdf

NWZ 17.09.21 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf

NWZ 17.09.21 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf

EBI 22/2021: List Prezesa Zarządu VOOLT S.A. do Akcjonariuszy

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść Listu Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

List Prezesa Zarządu VOOLT S.A. do Akcjonariuszy VOOLT SA.pdf

EBI 21/2021: Korekta Raportu Kwartalnego za II kwartał 2021 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym dokonuje korekty treści Raportu Kwartalnego za II kwartał 2021 roku (to jest za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku), opublikowanego przez Emitenta raportem o numerze EBI 20/2021 w dniu 14 sierpnia 2021 roku.

 

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd VOOLT S.A. przekazuje skorygowaną treść Raportu Kwartalnego za II kwartał 2021 roku wraz z Protokołem Zmian.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT za II Q 2021 v2.pdf

Raport Kwartalny VOOLT za II Q 2021 – Informacja dodatkowa.pdf

EBI 20/2021: Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT za II Q 2021.pdf

EBI 19/2021: Raport miesięczny VOOLT S.A. za lipiec 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za lipiec 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny VOOLT S.A. – Lipiec 2021.pdf