EBI 5/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za luty 2020 roku.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Luty 2020.pdf

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za IV Q 2019.pdf

EBI 3/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za styczeń 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Styczeń 2020.pdf

ESPI 2/2020: Podpisanie listu intencyjnego przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Novavis S.A.

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 lutego 2020 roku Konsorcjum EKOS Energy Poland („Konsorcjum”) – w którego skład wchodzi Emitent – podpisało list intencyjny o wdrażaniu ekologicznych technologii energetycznych na terenie Wyspy Sobieszewskiej w województwie pomorskim w ramach projektu o nazwie „ECO WYSPA”.

 

Zadaniem podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum EKOS Energy Poland będzie opracowanie koncepcji wykorzystania rozwiązań ekologicznych, mających na celu pozyskanie, konwersję i magazynowanie energii celem zapewnienia maksymalnej autonomii energetycznej obiektów z uwzględnieniem wysokiego udziału w bilansach energetycznych własnych inwestycji w energię odnawialną. Szczegółowej analizie zostanie poddane wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych, stacjonarnych i mobilnych magazynów energii o różnej skali, pionowych turbin wiatrowych, pomp ciepła, systemów monitorowania i zarządzania energią rozproszoną oraz rozwiązań pokrewnych.

 

Finalna koncepcja dla projektu „ECO WYSPA” opracowana zostanie w terminie do dnia 20 marca 2020 roku.

 

Informację o podpisaniu umowy, której przedmiotem było powołanie Konsorcjum o nazwie EKOS Energy Poland Emitent przekazał raportem ESPI o numerze 10/2019 w dniu 17 grudnia 2019 roku.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 1/2020: Aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 – 2023

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2020 roku podjął Uchwałę w sprawie zaktualizowania strategii Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 – 2023, która pierwotnie opublikowana została w Dokumencie Informacyjnym, a następnie uzupełniona raportem EBI numer 62/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku („Założenia strategii rozwoju Novavis Spółka Akcyjna na lata 2015 – 2018”).

 

Planowana aktualizacja Strategii dotyczyć będzie w szczególności następujących obszarów:

 

 1. Współpraca z indywidualnymi i instytucjonalnymi inwestorami kapitałowymi, mająca na celu możliwe dokapitalizowanie Novavis Spółki Akcyjnej, jak i podmiotów celowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis.
 2. Przekształcenie podmiotu VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w ramach wdrożenia strategii zarządzania Grupą Kapitałową Novavis w oparciu o strukturę macierzową.
 3. Akwizycja poprzez spółki celowe z Grupy Kapitałowej Novavis podmiotów o podobnym profilu działalności, posiadających wykwalifikowane kadry oraz doświadczenie na polskim rynku odnawialnych źródeł energii.
 4. Rozszerzenie skali działalności oraz zdynamizowanie prac Grupy Kapitałowej Novavis na polskim rynku w obszarze odnawialnych źródeł energii, w szczególności w sektorze B2B, dużych projektów fotowoltaicznych, a także magazynowania energii.
 5. Analiza obszarów i potencjału działalności międzynarodowej w zakresie realizacji wielkoskalowych inwestycji fotowoltaicznych on-grid i off-grid.

 

W związku z podjętą Uchwałą Zarząd Emitenta przedstawił Radzie Nadzorczej kierunkowe informacje o planowanych przedsięwzięciach oraz prowadzonych rozmowach, które do dnia 31 marca 2020 roku zostaną opisane i opracowane w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 – 2023 i przekazane w formie finalnego dokumentu na ręce Rady Nadzorczej Emitenta do zaopiniowania.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 2/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Grudzień 2019.pdf

EBI 1/2020: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2020 roku – raport okresowy za IV kwartał 2019 roku,

– 14 maja 2020 roku – raport okresowy za I kwartał 2020 roku,

– 14 sierpnia 2020 roku – raport okresowy za II kwartał 2020 roku,

– 13 listopada 2020 roku – raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

 

Raport roczny:

– 28 maja 2020 roku – raport roczny za 2019 rok.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podobnie jak w roku poprzednim, korzystając z dyspozycji §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

 

Podstawa prawna:
6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 11/2019: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2019 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej na budowę sześciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 5,5 MWp. Poza fizyczną realizacją projektów zadaniem CAC PV jest prowadzenie budów od strony formalnej, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i pomiarów, a w ostatnim etapie oddanie ukończonych inwestycji do użytkowania oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z założeniami wygranych przez inwestora aukcji OZE numer AZ/9/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Po stronie inwestora ustalono dostawy kluczowych komponentów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

ESPI 10/2019: Podpisanie Umowy Konsorcjum EKOS Energy Poland

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 roku do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana Umowa, której przedmiotem jest powołanie konsorcjum o nazwie EKOS Energy Poland. Została ona zawarta w oparciu o List Intencyjny, o którego podpisaniu Spółka informowała raportem bieżącym ESPI numer 8/2019 z dnia 19 listopada bieżącego roku.

 

Nadrzędnym celem powołanego konsorcjum jest wypracowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań konwersji i magazynowania energii przeznaczonych do komercjalizacji oraz badań i wdrożeń technologicznych związanych z fotowoltaiką, stacjami ładowania, magazynami energii i rozwiązaniami energetyki rozproszonej. Do zadań konsorcjum należeć będą wspólne działania na rynku produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, a także powoływanie do życia podmiotów komercyjnych do realizacji poszczególnych zadań związanych ze wspólnymi projektami. Projekt realizowany będzie przy udziale Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO). Rozpoczęcie prac wdrożeniowych przewidywane jest na II kwartał 2020 roku.

 

Zgodnie z treścią Umowy, ze względu na posiadane kompetencje Emitent odpowiadać będzie w konsorcjum EKOS Energy Poland za wybór technologii solarnych, kierunków ich prac rozwojowych, a także wykonawstwo autonomicznych instalacji farm fotowoltaicznych wraz z magazynami energii i systemem przekazu (między innymi w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych).

 

Poza Novavis Spółką Akcyjną stronami zawartego konsorcjum są: Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), Biomass Energy Project Spółka Akcyjna oraz Heron Electric Spółka Akcyjna.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 22/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za listopad 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Listopad 2019.pdf