ESPI 13/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 6 lipca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”). Treść otrzymanego zawiadomienia od Pana Wojciecha Żaka – Prezesa Zarządu Novavis Spółki Akcyjnej – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Przed zbyciem akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiadał 673 793 akcji Spółki, które stanowiły 8,00% ogólnej liczby akcji i uprawniały do wykonywania 673 793 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 8,00% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po zbyciu akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiada 664 366 akcji Spółki, które stanowią 7,89% ogólnej liczby akcji i uprawniają do wykonywania 664 366 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 7,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Załącznik:

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Wojciech Żak

ESPI 12/2020: Zawarcie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 5/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.”) z dnia 22 maja 2020 roku, Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku Emitent zawarł ze spółką pod firmą Fundusz Nowych Technologii Enter Finto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie porozumienie dotyczące rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Porozumienie”).

 

Zgodnie z treścią zawartego Porozumienia, rozwiązaniu za porozumieniem stron uległa przedwstępna umowa sprzedaży udziałów w CAC PV spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a strony zrzekły się wszelkich wzajemnych roszczeń, w tym roszczeń o zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w spółce CAC PV spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie Fundusz Nowych Technologii Enter Finto Spółka Akcyjna oświadczył w treści Porozumienia, że cofa wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym Emitent informował w dniu 23 czerwca bieżącego roku raportem bieżącym ESPI o numerze 8/2020 („Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej”).

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 11/2020: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku:

 

1. Marshall Nordic Limited

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 246 875

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 246 875

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 88,59%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 62,30%

 

2. Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 673 793

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 673 793

– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 11,38%

– % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,00%

 

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się sześciu akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 935 668 akcji, które uprawniają do wykonania 5 935 668 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 70,48% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki głosy oddawało trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 922 668 akcji, które uprawniają do wykonania 5 922 668 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 70,32% kapitału akcyjnego Spółki.

EBI 13/2020: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Protokół z ZWZA Novavis S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku.pdf (rozmiar: 168.6 KB)

ESPI 9/2020: Odpowiedź Novavis S.A. na wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 8/2020 („Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej”) z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku Emitent po dokonaniu analizy stanu prawnego przekazał Funduszowi Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”) pisemne stanowisko, w którym wskazał, że:

 

  1. Emitent stoi na stanowisku, iż brak jest prawnej możliwości kontynuacji umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „CAC”) z dnia 22 maja 2020 r. (dalej „Umowa przedwstępna”);
  2. Emitent nadal potwierdza intencję sprzedaży udziałów w CAC wyrażoną w Umowie przedwstępnej za cenę w niej wskazanej.

 

Mając powyższe na uwadze Emitent zaproponował Funduszowi powrót do rozmów zmierzających do sprzedaży udziałów CAC. Warunkiem prowadzenia dalszych rozmów jest uwiarygodnienie posiadania przez Fundusz środków pieniężnych na zapłatę ceny sprzedaży udziałów CAC.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 8/2020: Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał od Funduszu Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) pisemne Wezwanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży 27.000 udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, datowane na dzień 19 czerwca 2020 roku. Emitent zajmie stanowisko w przedmiocie powyższego wezwania po dokonaniu analizy stanu prawnego i przekaże je do publicznej wiadomości w kolejnym raporcie bieżącym.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 7/2020: Odstąpienie od znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 5/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.”) z dnia 22 maja 2020 roku, Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2020 roku Emitent złożył oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w CAC PV spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostało skierowane do Funduszu Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 12/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za maj 2020 roku.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Maj 2020.pdf

ESPI 6/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 30.06.20 – Ogłoszenie.pdf

ZWZ 30.06.20 – Projekty Uchwał.pdf

ZWZ 30.06.20 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf

ZWZ 30.06.20 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf

EBI 11/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 30.06.20 – Ogłoszenie.pdf

ZWZ 30.06.20 – Projekty Uchwał.pdf

ZWZ 30.06.20 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf

ZWZ 30.06.20 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf