EBI 5/2022: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 01.03.2022 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Primefields sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Granicznej 29, posiadającą numer NIP: 634 272 27 97.

Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone, jak również przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, wraz ze zbadaniem ksiąg rachunkowych obejmujących okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 4/2022: Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT S.A. za IV Q 2021.pdf

EBI 3/2022: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2022 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2022 roku – raport okresowy za IV kwartał 2021 roku,

– 16 maja 2022 roku – raport okresowy za I kwartał 2022 roku,

– 16 sierpnia 2022 roku – raport okresowy za II kwartał 2022 roku,

– 14 listopada 2022 roku – raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

 

Raport roczny:

– 29 kwietnia 2022 roku – raport roczny za 2021 rok.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

EBI 2/2022: Zakończenie publikacji raportów miesięcznych przez VOOLT S.A.

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zakończeniu publikacji raportów miesięcznych, to jest o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonego w pkt 16 Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Mając powyższe na uwadze, Spółka nie będzie publikowała raportów miesięcznych począwszy od raportu miesięcznego za miesiąc styczeń 2022 roku.

Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych przez VOOLT S.A. wynika z następujących okoliczności:

  1. Emitent publikuje raporty kwartalne, zawierające informacje pozwalające na bieżąco oceniać sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Spółki.
  2. W wypadku dojścia do istotnych zdarzeń jednorazowych, Spółka publikuje raporty bieżące na podstawie których możliwa jest ocena wpływu danego zdarzenia na obecną i przyszłą sytuację Emitenta.
  3. Zarząd potrzebuje czasu aby przeprowadzić reorganizację i modernizację działu Relacji Inwestorskich VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:
§4 ust. 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 1/2022: Raport miesięczny VOOLT S.A. za grudzień 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny VOOLT S.A. – Grudzień 2021.pdf

ESPI 1/2022: Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Temat:

Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikowała komunikat z dnia 10 stycznia 2022 roku, zgodnie z którym, w związku ze zmianą nazwy Emitenta, począwszy od dnia 12 stycznia 2022 roku akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą „VOOLT” oraz oznaczeniem „VLT”.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 17/2021: Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 roku do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana Umowa Wykonawcza, której przedmiotem jest budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,1 MW.

 

Zleceniodawcą projektu jest jeden z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś zawarty kontrakt jest wynikiem wieloletniej współpracy w zakresie projektowania i wdrażania odnawialnych źródeł energii w zakładach produkcyjnych Inwestora. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawczej termin realizacji projektu określono na lipiec 2022 roku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja umowy będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe VOOLT S.A. w 2022 roku. Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 32/2021: Raport miesięczny VOOLT S.A. za listopad 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za listopad 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny VOOLT S.A. – Listopad 2021.pdf

ESPI 16/2021: Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.

Temat:

Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu w dniu 7 grudnia 2021 roku informacji, że w dniu 6 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółki VOOLT S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami zależnymi, to jest:

– spółką Voolt Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”),

– spółką Chata Sp. z.o.o. („Spółka Przejmowana 2”),

– spółką SPV Energia Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 3”),

poprzez przeniesienie całych majątków wyżej wymienionych spółek zależnych na Emitenta.

 

Uprzednio w dniu 31 lipca 2021 roku Emitent informował o podpisaniu Planu Połączenia raportem bieżącym ESPI numer 9/2021 („Podpisanie Planu Połączenia VOOLT S.A. ze spółkami zależnymi”). Następnie w dniu 17 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 3 w sprawie połączenia Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI numer 25/2021 („Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku”).

 

Zgodnie z treścią art. 494 KSH na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3. Na podstawie art. 493 § 1 KSH Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 31/2021: Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT S.A. za III Q 2021.pdf