EBI 2/2021: Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Grudzień 2020.pdf

EBI 1/2021: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 12 lutego 2021 roku – raport okresowy za IV kwartał 2020 roku,

– 14 maja 2021 roku – raport okresowy za I kwartał 2021 roku,

– 13 sierpnia 2021 roku – raport okresowy za II kwartał 2021 roku,

– 10 listopada 2021 roku – raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

 

Raport roczny:

– 28 maja 2021 roku – raport roczny za 2020 rok.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 36/2020: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 grudnia 2020 roku:

 

Novavis Group Spółka Akcyjna

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 4 780 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 83,97%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76%

 

Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 516 895

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 516 895

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 9,08%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,14%

 

Marshall Nordic Limited

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 304 602

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 304 602

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 5,35%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,62%

 

Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się siedmiu akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 692 498 akcji, które uprawniają do wykonania 5 692 498 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 67,59% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki głosy oddawało siedmiu akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 692 498 akcji, które uprawniają do wykonania 5 692 498 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 67,59% kapitału akcyjnego Spółki.

EBI 24/2020: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku dokonano zmiany w Statucie Spółki (Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu spółki). Jednocześnie Akcjonariusze przyjęli tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę, o której mowa w Uchwale nr 5.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 5 zmieniony został § 2 Statutu Spółki w następujący sposób:

 

Dotychczasowe brzmienie:

„§2 Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą NOVAVIS Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu NOVAVIS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

 

Nowe brzmienie:

„§2 Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą VOOLT Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu VOOLT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

 

Podstawa prawna:

4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Protokół z NWZA Novavis S.A. z dnia 22 grudnia 2020 roku.pdf  (rozmiar: 203.3 KB)

Tekst jednolity Statutu Spółki po NWZA z dnia 22 grudnia 2020 roku.pdf (rozmiar: 173.3 KB)

EBI 23/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za listopad 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Listopad 2020.pdf

EBI 22/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikiem, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

NWZ 22.12.20 – Ogłoszenie.pdf  rozmiar: 294 KB

NWZ 22.12.20 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 285.6 KB

NWZ 22.12.20 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu Spółki.pdf rozmiar: 280.6 KB

NWZ 22.12.20 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 491.5 KB

NWZ 22.12.20 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 134.2 KB

 

ESPI 34/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

 

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikiem, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

 

Załączniki:

NWZ 22.12.20 – Ogłoszenie.pdf  rozmiar: 294 KB

NWZ 22.12.20 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 285.6 KB

NWZ 22.12.20 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu Spółki.pdf rozmiar: 280.6 KB

NWZ 22.12.20 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 491.5 KB

NWZ 22.12.20 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 134.2 KB

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 33/2020: Podpisanie Planu Połączenia Novavis S.A. ze spółkami zależnymi

Temat:

Podpisanie Planu Połączenia Novavis S.A. ze spółkami zależnymi

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku pomiędzy Emitentem a spółkami zależnymi tj. spółką Voolt Sp. z o.o. („Voolt”,  „Spółka Przejmowana 1”), spółką Chata Sp. z.o.o. („Chata”, „Spółka Przejmowana 2”) oraz spółką SPV Energia Sp. z o.o. („SPV”, „Spółka Przejmowana 3”) został uzgodniony oraz podpisany Plan Połączenia Spółek.

 

Połączenie Emitenta jako Spółki Przejmującej ze spółkami Voolt, Chata oraz SPV (łącznie zwane jako „Spółki Przejmowane”) nastąpi w oparciu o następujące ustalone zasady:

 

 1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (tzw. „łączenie się przez przejęcie”).
 2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zgodnie z art. 515 § 1 KSH z uwagi na posiadanie przez spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych.
 3. Na podstawie art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie.
 4. Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 § 6 KSH tj. bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom spółki Przejmowanej oraz bez określenia w Planie Połączenia następujących czynności:
 • stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
 • zasad przyznania akcji Spółki Przejmującej oraz
 • dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

 

W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 506 KSH połączenie wymagać będzie podjęcia przez Emitenta uchwały Walnego Zgromadzenia wyrażającej zgodę na połączenie oraz podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników przez Spółki Przejmowane zawierającej zgodę jedynego wspólnika, tj. Novavis S.A. na połączenie.

 

W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH. Nie zostaną przyznane żadne uprawnienia Spółce Przejmującej ani osobom Spółek Przejmowanych o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

 

Zgodnie z treścią art. 494  na skutek połączenia Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Na podstawie art. 493 § 1 KSH Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

 

Plan Połączenia wraz z dokumentami, o których jest mowa w art. 499 § 2 KSH stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Załącznik:

Plan Połączenia Spółek z dnia 20 listopada 2020 roku

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 21/2020: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D i E Novavis S.A.

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, to jest 20 listopada 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy Spółka Jawna, wpisaną Decyzją numer 7/2017 p.o. Dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2017 roku na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi na rzecz Emitenta, mającej na celu wprowadzenie akcji serii D oraz akcji serii E Novavis Spółki Akcyjnej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 20/2020: Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za III Q 2020.pdf