EBI 2/2020: Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Grudzień 2019.pdf

EBI 1/2020: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2020 roku – raport okresowy za IV kwartał 2019 roku,

– 14 maja 2020 roku – raport okresowy za I kwartał 2020 roku,

– 14 sierpnia 2020 roku – raport okresowy za II kwartał 2020 roku,

– 13 listopada 2020 roku – raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

 

Raport roczny:

– 28 maja 2020 roku – raport roczny za 2019 rok.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podobnie jak w roku poprzednim, korzystając z dyspozycji §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

 

Podstawa prawna:
6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 11/2019: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2019 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej na budowę sześciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 5,5 MWp. Poza fizyczną realizacją projektów zadaniem CAC PV jest prowadzenie budów od strony formalnej, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i pomiarów, a w ostatnim etapie oddanie ukończonych inwestycji do użytkowania oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z założeniami wygranych przez inwestora aukcji OZE numer AZ/9/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Po stronie inwestora ustalono dostawy kluczowych komponentów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

ESPI 10/2019: Podpisanie Umowy Konsorcjum EKOS Energy Poland

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 roku do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana Umowa, której przedmiotem jest powołanie konsorcjum o nazwie EKOS Energy Poland. Została ona zawarta w oparciu o List Intencyjny, o którego podpisaniu Spółka informowała raportem bieżącym ESPI numer 8/2019 z dnia 19 listopada bieżącego roku.

 

Nadrzędnym celem powołanego konsorcjum jest wypracowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań konwersji i magazynowania energii przeznaczonych do komercjalizacji oraz badań i wdrożeń technologicznych związanych z fotowoltaiką, stacjami ładowania, magazynami energii i rozwiązaniami energetyki rozproszonej. Do zadań konsorcjum należeć będą wspólne działania na rynku produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, a także powoływanie do życia podmiotów komercyjnych do realizacji poszczególnych zadań związanych ze wspólnymi projektami. Projekt realizowany będzie przy udziale Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO). Rozpoczęcie prac wdrożeniowych przewidywane jest na II kwartał 2020 roku.

 

Zgodnie z treścią Umowy, ze względu na posiadane kompetencje Emitent odpowiadać będzie w konsorcjum EKOS Energy Poland za wybór technologii solarnych, kierunków ich prac rozwojowych, a także wykonawstwo autonomicznych instalacji farm fotowoltaicznych wraz z magazynami energii i systemem przekazu (między innymi w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych).

 

Poza Novavis Spółką Akcyjną stronami zawartego konsorcjum są: Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), Biomass Energy Project Spółka Akcyjna oraz Heron Electric Spółka Akcyjna.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 22/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za listopad 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Listopad 2019.pdf

ESPI 9/2019: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2019 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy na przeprowadzenie pełnego procesu projektowego i dokumentacyjnego, a w dalszym etapie budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp. Inwestycja wykonana zostanie na zlecenie firmy wielobranżowej z siedzibą w województwie wielkopolskim. Przyszła instalacja fotowoltaiczna będzie zasilać w energię elektryczną nowo powstający konglomerat ferm drobiu, z opcjonalną sprzedażą nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej. Przyjęty w umowie termin oddania inwestycji do użytku przypada na dzień 30 listopada 2020 roku. Projekt realizowany będzie w oparciu o kompetencje zespołu Grupy Kapitałowej Novavis. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

ESPI 8/2019: Podpisanie Listu Intencyjnego o zamiarze powołania konsorcjum EKOS Energy Poland

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 19 listopada 2019 roku Listu Intencyjnego, którego przedmiotem jest powołanie konsorcjum o nazwie EKOS Energy Poland. Poza Emitentem, stronami podpisanego Listu Intencyjnego są: Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), Biomass Energy Project Spółka Akcyjna oraz Heron Electric Spółka Akcyjna.

 

Zgodnie z podpisanym Listem Intencyjnym powołane zostanie konsorcjum, którego celem jest wypracowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań konwersji i magazynowania energii przeznaczonych do komercjalizacji oraz badań i wdrożeń technologicznych związanych z fotowoltaiką, stacjami ładowania, magazynami energii i rozwiązaniami energetyki rozproszonej. Do zadań konsorcjum należeć będą wspólne działania na rynku produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, a także powoływanie do życia podmiotów komercyjnych do realizacji poszczególnych zadań związanych ze wspólnymi projektami. Projekt realizowany będzie przy udziale Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO).

 

Dla Emitenta niniejsza współpraca jest naturalną kontynuacją prowadzonych dotychczas działań związanych z magazynowaniem energii w technologii przepływowej, jak i prac badawczych, które miały na celu potwierdzenie możliwości zastosowania innowacyjnego superkondensatora na bazie kompozytu ditlenku tytanu z pokryciem diamentowym w systemach magazynowania energii.

 

Jednocześnie w dniu 19 listopada 2019 roku Novavis Spółka Akcyjna złożyła deklarację udziału w ogólnopolskim programie badawczo-rozwojowym „Elektryfikacji Motoryzacji” Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), którego celem jest rozwój inteligentnych technologii związanych z ochroną środowiska oraz konwersją energii poprzez realizację inwestycji w sektorach e-mobile, smart i energetyki rozproszonej.

EBI 21/2019: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym dokonuje korekty treści raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku (to jest za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku), opublikowanego przez Emitenta raportem o numerze EBI 20/2019 w dniu 14 listopada 2019 roku.

 

Wprowadzona korekta wynika z błędów w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych”, w tym oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na tym, że w rozdziale dziesiątym „Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za III kwartał 2019 roku – Dane skonsolidowane”, w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych”, w pozycji „Zysk (strata) netto” za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku podano błędną jego wartość.

 

Przed korektą Emitent podał, że „Zysk (strata) netto” za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku wyniósł 433 123,45 złotych, podczas gdy prawidłowa jego wartość wynikająca z przedstawionego „Rachunku zysków i strat w układzie porównawczym” to 4 331 123,45 złotych. Dokonane korekty wpłynęły na zmiany w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych” przedstawione w „Kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za III kwartał 2019 roku – Dane skonsolidowane”. Pozostałe tabele wchodzące w skład raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2019 roku nie uległy zmianie.

 

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Novavis S.A. przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za III Q 2019 v2.pdf

 

EBI 20/2019: Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za III Q 2019.pdf

EBI 19/2019: Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2019 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za październik 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Miesięczny Novavis S.A. – Październik 2019.pdf