AKCJONARIAT

Akcjonariat:

  Stan na dzień 28 kwietnia 2016 roku
  Akcjonariusz   Ilość akcji i głosów na WZA   Udział w kapitale zakładowym   Udział w głosach na WZA
  Marshall Nordic Limited   6 685 875   79,39%   79,39%
  Wojciech Żak   673 793   8,00%   8,00%
  Pozostali Akcjonariusze   1 062 207   12,61%   12,61%
  Razem   8 421 875   100%   100%

 

Znaczący Akcjonariusze: próg 5% głosów na WZA po zmianach z dnia 20 kwietnia 2016 roku wynosi 421 093,75 akcji Novavis Spółki Akcyjnej

 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

  Lp.   Seria akcji   Liczba akcji (w szt.)   Udział w kapitale zakładowym (%)   Udział w głosach (%)
  1.   A   1 000 000   11,87%   11,87%
  2.   B   750 000   8,91%   8,91%
  3.   C   1 000 000   11,87%   11,87%
  4.   D   2 062 500   24,49%   24,49%
  5.   E   3 609 375   42,86%   42,86%
  Razem   8 421 875   100%   100%