AKCJONARIAT

Akcjonariat:

Akcjonariusz Ilość akcji i głosów na WZA Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZA
Marshall Nordic Limited 5 718 602 67,90% 67,90%
Wojciech Żak 657 162 7,80% 7,80%
Pozostali Akcjonariusze 2 046 111 24,30% 24,30%
Razem 8 421 875 100% 100%

 

Znaczący Akcjonariusze: próg 5% głosów na WZA Novavis Spółki Akcyjnej wynosi 421 093,75 akcji

 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

Lp. Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w głosach (%)
  1.   A   1 000 000   11,87%   11,87%
  2.   B   750 000   8,91%   8,91%
  3.   C   1 000 000   11,87%   11,87%
  4.   D   2 062 500   24,49%   24,49%
  5.   E   3 609 375   42,86%   42,86%
  Razem   8 421 875   100%   100%