AKCJONARIAT

Akcjonariat:

Akcjonariusz Ilość akcji i głosów na WZA Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZA
Marshall Nordic Limited 6 685 875 79,39% 79,39%
Wojciech Żak 673 793 8,00% 8,00%
Pozostali Akcjonariusze 1 062 207 12,61% 12,61%
Razem 8 421 875 100% 100%

 

Znaczący Akcjonariusze: próg 5% głosów na WZA po zmianach z dnia 20 kwietnia 2016 roku wynosi 421 093,75 akcji Novavis Spółki Akcyjnej

 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

Lp. Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w głosach (%)
  1.   A   1 000 000   11,87%   11,87%
  2.   B   750 000   8,91%   8,91%
  3.   C   1 000 000   11,87%   11,87%
  4.   D   2 062 500   24,49%   24,49%
  5.   E   3 609 375   42,86%   42,86%
  Razem   8 421 875   100%   100%